Η Ανοικτή Εκπαίδευση ως Εργαλείο Καινοτομίας στη Δια Βίου Μάθηση

>>European MOOCs Scoreboard - Πίνακας Μαζικών, Ανοικτών, Διαδικτυακών Μαθημάτων στην Ευρώπη (Σεπτέμβριος 2014)

Η εξ αποστάσεως Μάθηση (Distance Learning, E-learning) με τη μορφή της Ανοικτής Εκπαίδευσης (Open Education) και ιδιαίτερα τα Μαζικά, Ανοικτά, Διαδικτυακά Μαθήματα (Massive Open Online Courses, MOOCs) βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην Ευρώπη, όχι μόνο για την αναβάθμιση της διδασκαλίας στην ανώτατη εκπαίδευση, αλλά και για τον σχεδιασμό νέων δράσεων διά βίου μάθησης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε την πύλη Open Education Europa, ενώ αρκετά Ευρωπαϊκά προγράμματα, με επίκεντρο την Ανοικτή Εκπαίδευση, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΚ ΠΠ) εκπόνησε και υλοποιεί από το 2014 σχέδιο δράσης ανάπτυξης νέων, ευέλικτων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων διά βίου μάθησης, με την αξιοποίηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της εξ αποστάσεως μάθησης. Στα πλαίσια του σχεδίου αυτού, το ΚΕΚ συμμετείχε και παρουσίασε επιστημονική εργασία στο συνέδριο “Mapping the European MOOC Territory” που διοργάνωσε η European Association for Distance Teaching Universities (EADTU) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος “ΗΟΜΕ: Higher Education Online: MOOCs the European way”.

Στόχοι του συνεδρίου και του προγράμματος είναι η αναζήτηση στρατηγικών ανάπτυξης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, με την αξιοποίηση της εξ Αποστάσεως Μάθησης και της Ανοικτής Εκπαίδευσης, καθώς και βέλτιστες πρακτικές παιδαγωγικού σχεδιασμού MOOCs.  Στο συνέδριο αναλύθηκαν οι τεχνολογικές, παιδαγωγικές και οργανωτικές ιδιαιτερότητες διαφορετικών ειδών MOOCs. Συζητήθηκαν, επίσης, τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα μιας υπό διαμόρφωση πρότασης “Ευρωπαϊκού MOOC”.

Στην εργασία “Towards a Crowd-sourced Open Education Strategy for Employment in Europe with Qualification-focused MOOCs” παρουσιάστηκαν προτάσεις κι ευρήματα από την καινοτόμο δράση ανοικτής κι εξ αποστάσεως εκπαίδευσης “Ανοικτό Εργαστήριο Πληροφοριακής Παιδείας” που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών μεταξύ 2011-2013.

Οι συμμετέχοντες του συνεδρίου συνδιαμόρφωσαν τη διακήρυξη “Porto Declaration for European MOOCs”, μια έκκληση για Ευρωπαϊκή στρατηγική στην Ανοικτή Εκπαίδευση.  Προτείνεται, επίσης, η αξιοποίηση των MOOCs ως καινοτόμων εργαλείων διά βίου μάθησης και κοινωνικής κινητικότητας. Κατάλληλα MOOCs για άτομα εκτός εκπαιδευτικού συστήματος μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της απασχόλησης, μέσω της μαζικής εκπαίδευσης και της συμπλήρωσης σημαντικών κενών εξειδικευμένου προσωπικού που υπάρχουν στην Ευρώπη.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών θα συμμετάσχει και στις επόμενες δράσεις του προγράμματος HOME, μέσω της ένταξης του υπογράφοντα ως εξωτερικού εμπειρογνώμονα (External Expert) σε ζητήματα Ανοικτής Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικής Καινοτομίας που αποτελούν δύο βασικούς άξονες του σχεδίου δράσης του ΚΕΚ ΠΠ.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: