Κατάταξη προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών στο νέο μισθολόγιο, βάσει των διατάξεων του Ν. 4354/2015

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε νέα ερμηνευτική εγκύκλιο σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4354/2015 για το νεο μισθολόγιο και ΑΝΑΚΑΛΕΙ την υπ' αριθμ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 προηγούμενη εγκύκλιό του.