Σχολή Θετικών Επιστημών

Κοσμήτορας: Γεώργιος Παπαθεοδώρου, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας (Πράξη Συγκρότησης, ΦΕΚ 374-2.7.2018, Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, Προκήρυξη Εκλογής Κοσμήτορα ΣΘΕ '18)

        Πρόεδρος / Αναπληρωτής Πρόεδρος     Διευθυντής Τομέα  
Τμήμα Βιολογίας

Προκήρυξη '18

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Τομέας Βιολογίας Φυτών ( Εφορευτική Επιτροπή, Υποψήφιοι)

Τομέας Βιολογίας Ζώων ( Εφορευτική Επιτροπή, Υποψήφιοι)

Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης ( Εφορευτική Επιτροπή, Υποψήφιοι)

Τμήμα Γεωλογίας

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Εφορευτική Επιτροπή

Υποψήφιοι

 

Τομέας Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής ( Εφορευτική Επιτροπή , Υποψήφιοι)

Τομέας Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής ( Εφορευτική Επιτροπή , Υποψήφιοι)

Τομέας Ορυκτών Πρώτων Υλών ( Εφορευτική Επιτροπή , Υποψήφιοι)

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Εφορευτική Επιτροπή

Υποψήφιοι

 
Τμήμα Μαθηματικών

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Εφορευτική Επιτροπή

Υποψήφιοι

Τομέα Θεωρητικών Mαθηματικών '19 ( Εφορευτική Επιτροπή, Υποψήφιοι)
Τομέα Θεωρητικών Mαθηματικών '17 ( Εφορευτική Επιτροπή, Υποψήφιοι)

Τομέα Εφαρμoσμένης Ανάλυσης '19 ( Εφορευτική Επιτροπή, Υποψήφιοι)
Τομέα Εφαρμoσμένης Ανάλυσης '17 ( Εφορευτική Επιτροπή, Υποψήφιοι)

Τομέα Στατιστικής-Θεωρίας Πιθανoτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας '19 ( Εφορευτική Επιτροπή, Υποψήφιοι)
Τομέα Στατιστικής-Θεωρίας Πιθανoτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας '17 ( Εφορευτική Επιτροπή, Υποψήφιοι)

Τομέα Υπoλoγιστικών Μαθηματικών και Πληρoφoρικής '19 ( Εφορευτική Επιτροπή, Υποψήφιοι)
Τομέα Υπoλoγιστικών Μαθηματικών και Πληρoφoρικής '17 ( Εφορευτική Επιτροπή, Υποψήφιοι)

Τμήμα Φυσικής

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Εφορευτική Επιτροπή

Υποψήφιοι

Τομέα Εφαρμοσμένης Φυσικής ( Εφορευτική Επιτροπή, Υποψήφιοι)

Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών ( Εφορευτική Επιτροπή, Υποψήφιοι)

Τομέα Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής ( Εφορευτική Επιτροπή, Υποψήφιοι)

Τομέα Φυσικής της Συμπυκνωμένης Ύλης ( Εφορευτική Επιτροπή, Υποψήφιοι)

Τμήμα Χημείας

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Εφορευτική Επιτροπή

Υποψήφιοι

Τομέας Οργανικής Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικών Προϊόντων ( Εφορευτική Επιτροπή, Υποψήφιοι, Αποτελέσματα)

Τομέας Χημικών Εφαρμογών, Χημικής Ανάλυσης και Χημείας Περιβάλλοντος ( Εφορευτική Επιτροπή, Υποψήφιοι, Αποτελέσματα)

Τομέας Φυσικοχημείας, Ανόργανης και Πυρηνικής Χημείας ( Εφορευτική Επιτροπή, Υποψήφιοι, Αποτελέσματα)

 

Πολυτεχνική Σχολή

Κοσμήτορας: Δημήτριος Ματαράς, Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών ( ΦΕΚ 353-22.6.2018)

  Πρόεδρος / Αναπληρωτής Πρόεδρος Διευθυντής Τομέα
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Εφορευτική Επιτροπή

Υποψήφιοι

Αποτελέσματα

 
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
(Πρώην Τμήμα ΔΠΦΠ)
ΦΕΚ  
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Εφορευτική Επιτροπή

Υποψήφιοι

Αποτελέσματα

Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας ( Εφορευτική Επιτροπή, Υποψήφιοι)

Τομέας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας ( Εφορευτική Επιτροπή, Υποψήφιοι)

Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών ( Εφορευτική Επιτροπή, Υποψήφιοι)

Τομέας Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου ( Εφορευτική Επιτροπή, Υποψήφιοι)

 

Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Εφορευτική Επιτροπή

Υποψήφιοι

Αποτελέσματα

 
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Εφορευτική Επιτροπή

Υποψήφιοι

Αποτελέσματα

Τομέας Ενέργειας, Αεροναυτικής & Περιβάλλοντος ( Εφορευτική Επιτροπή , Υποψήφιοι)

Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών & Εμβιομηχανικής ( Εφορευτική Επιτροπή, Υποψήφιοι )

Τομέας Διοίκησης & Οργάνωσης ( Εφορευτική Επιτροπή , Υποψήφιοι )

Κατασκευαστικός Τομέας ( Εφορευτική Επιτροπή , Υποψήφιοι )

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Εφορευτική Επιτροπή

Υποψήφιοι

Αποτελέσματα

Τομέας Κατασκευών ( Εφορευτική Επιτροπή, Υποψήφιοι)

Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής και Υδραυλικής Μηχανικής ( Εφορευτική Επιτροπή, Υποψήφιοι)

Τομέας Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών ( Εφορευτική Επιτροπή, Υποψήφιοι)

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Εφορευτική Επιτροπή

Υποψήφιοι

Αποτελέσματα

ΦΕΚ

Τομέας Μηχανικής Διεργασιών και Περιβάλλοντος ( Εφορευτική Επιτροπή , Υποψήφιοι)

Τομέας Χημικής Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας ( Εφορευτική Επιτροπή , Υποψήφιοι)

Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών ( Εφορευτική Επιτροπή , Υποψήφιοι)

 

Σχολή Επιστημών Υγείας

Κοσμήτορας: Δημήτριος Καρδαμάκης, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής ( ΦΕΚ 353/22.6.2018)

  Πρόεδρος / Αναπληρωτής Πρόεδρος Διευθυντής Τομέα
Tμήμα Ιατρικής

Εφορευτική Επιτροπή

Υποψήφιοι

Παθολογικός Τομέας Ι ( Εφορευτική Επιτροπή, Υποψήφιοι )

Παθολογικός Τομέας ΙΙ ( Εφορευτική Επιτροπή , Υποψήφιοι )

Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι ( Εφορευτική Επιτροπή , Υποψήφιοι )

Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών ΙΙ ( Εφορευτική Επιτροπή , Υποψήφιοι )

Τομέας Κλινικών Εργαστηρίων ( Εφορευτική Επιτροπή , Υποψήφιοι )

Διευθυντής Χειρουργικού Τομέα ( Εφορευτική Επιτροπή , Υποψήφιοι )

Διευθυντής Τομέα Παιδιατρικής, Μαιευτικής-Γυναικολογίας ( Εφορευτική Επιτροπή , Υποψήφιοι )

Tμήμα Φαρμακευτικής

Εφορευτική Επιτροπή

Υποψήφιοι

 

 

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Κοσμήτορας: Κόμης Βασίλειος, Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ( ΦΕΚ 365-12.7.2016)

  Πρόεδρος / Αναπληρωτής Πρόεδρος Διευθυντής Τομέα
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Εφορευτική Επιτροπή, Υποψήφιοι

Ανακήρυξη υποψηφιότητας Πρόεδρου
Ανακήρυξη υποψηφιότητας Αν. Προέδρου

 

Τομέας Γενικών Επιστημών ( Εφορευτική Επιτροπή , Υποψήφιοι )

Τομέας Κοινωνιολογίας ( Εφορευτική Επιτροπή , Υποψήφιοι )

Τομέας Παιδαγωγικής ( Εφορευτική Επιτροπή , Υποψήφιοι )

Τομέας Ψυχολογίας ( Εφορευτική Επιτροπή , Υποψήφιοι )

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία  

Τομέας Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής ( Εφορευτική Επιτροπή , Υποψήφιοι )

Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Ανάλυσης ( Εφορευτική Επιτροπή , Υποψήφιοι )

Τομέας Γνωστικής και Διαφορικής Ανάλυσης ( Εφορευτική Επιτροπή , Υποψήφιοι )

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών    
Τμήμα Φιλολογίας    
Τμήμα Φιλοσοφίας    

 

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κοσμήτορας: Βασίλειος Βουτσινάς, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ( Πράξη Συγκρότησης, Απόφαση Ανακήρυξης Υποψηφίων, Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, Πρακτικά Κλήρωσης, Προκήρυξη Εκλογής Κοσμήτορα ΣΟΔΕ)

  Πρόεδρος / Αναπληρωτής Πρόεδρος Διευθυντής Τομέα
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Εφορευτική Επιτροπή  
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εφορευτική Επιτροπή , Υποψηφίοι  
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού    
Τμήμα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων
και Τροφίμων
Εφορευτική Επιτροπή  
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας    

 

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Κοσμήτορας:

  Πρόεδρος / Αναπληρωτής Πρόεδρος Διευθυντής Τομέα
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών    
Τμήμα Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής    
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων    
Τμήμα Γεωπονίας    
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής    
Τμήμα Γεωργικής Βιοτεχνολογίας    

 

Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας

Κοσμήτορας: Σταυρούλα Γεωργοπούλου ( Πρακτικά Κλήρωσης )

  Πρόεδρος / Αναπληρωτής Πρόεδρος Διευθυντής Τομέα
Τμήμα Νοσηλευτικής Εφορευτική Επιτροπή & ανακήρυξη υποψηφιότητας Προέδρου & Αναπληρωτή Προέδρου  
Τμήμα Φυσικοθεραπείας    
Τμήμα Λογοθεραπείας