Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών Συνέντευξη του Προέδρου Σταύρου Κουμπιά

Πείτε μας μερικά σημεία-σταθμούς για το τμήμα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Κατά πρώτον θα ήθελα να επισημάνω ότι η αποστολή του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών, οι οποίοι ασχολούνται με τη μελέτη και την κατασκευή συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας. Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών είναι το μεγαλύτερο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής, διαθέτοντας εξαιρετικές κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές. Αρχικά, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πα-τρών, με το Β.Δ.546/1967. Από το 1995 ο τίτλος του Τμήματος είναι «Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών».Σημαντικοί σταθμοί στην πρόσφατη λειτουργία του Τμήματος είναι οι αναβαθμίσεις του προγράμματος σπουδών (2008-2009 και 2017-2018). Οι Κατευθύνσεις Σπουδών δημιουργήθηκαν με σκοπό να συνδυάζουν αρμονικά την εξειδίκευση σε μία από τις επιστημονικές κατευθύνσεις που θεραπεύει το Τμήμα με ταυτόχρονη δυνατότητα απόκτησης βασικής γνώσης και από τις άλλες επιστημονικές κατευθύνσεις. Ποια προβλήματα/ελλείψεις αντιμετωπίζει το Τμήμα στο γενικότερο δύσκολο οικονομικό πλαίσιο που βρίσκεται η Ελλάδα; Θεωρείτε ότι η λειτουργία του θα επηρεαστεί από τις μετακινήσεις και συνταξιοδοτήσεις αρκετών καθηγητών του Τμήματος; Παρά το ότι, τόσο η κτιριακή υποδομή του Τμήματος (η μεικτή επι-φάνεια του κτιριακού συγκροτήματος είναι 18.432 τ.μ.), όσο και ο ερευνητικός/εκπαιδευτικός εξοπλισμός του Τμήματος είναι υψηλής ποιότητας, δεν επαρκούν για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του Τμήματος, λόγω κυρίως του μεγάλου αριθμού των φοιτητών. Επίσης, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη επιστημονικού/τεχνικού προσωπικού υποστήριξης, ενώ οι πάσης φύσεως αποχωρήσεις μελών ΔΕΠ και η αδυναμία αναπλήρωσης τους λόγω της κρίσης, θα επηρεάσουν δραματικά την λειτουργία του Τμήματος, ενώ η δραματική μείωση της δημόσιας χρηματοδότησης αναμένεται να επιφέρει καίριο πλήγμα στην ποιότητα των παρεχόμενων σπουδών. Το Τμήμα κάνει μεγάλες προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτής της μείωσης χρηματοδότησης.Υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές ώστε να μπορεί να υποστηρίξει τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό εισαχθέντων; Παρά το ότι η κτιριακή υποδομή και ο εξοπλισμός του Τμήματος είναι υψηλής ποιότητας, λόγω ακριβώς του πολύ μεγάλου αριθμού εισαγομένων φοιτητών αυτά δεν επαρκούν για την πλήρη κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος. Ειδικά για τον εξοπλισμό, σημαντική βοήθεια δίδεται από τους εισερχόμενους πόρους από την συμμετοχή των ερευνητικών ομάδων του Τμήματος σε ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&Α. Η προσπάθεια όλων των μελών του Τμήματος (μελών ΔΕΠ, υποστηρικτικού προσωπικού, μεταπτυχιακών φοιτητών) είναι, παρά τις εν λόγω ελλείψεις, να παρέχεται πολύ υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό έργο και να εκπονείται ερευνητικό έργο υψηλής ανταγωνιστικότητας και απήχησης. Πώς κρίνετε το επίπεδο του Τμήματος σε σχέση με αντίστοιχα Τμήματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, αλλά και εντός του Πανεπιστημίου Πατρών; Η εξέλιξη του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, τα πενήντα περίπου χρόνια της λειτουργίας του, ήταν ραγδαία με αποτέλεσμα να έχει κατακτήσει μια πρωτεύουσα θέση στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο και παράλληλα μια πολύ αξιόλογη θέση στο διεθνές ακαδημαϊκό στερέωμα, όπως φαίνεται από τις εξωτερικές αξιολογήσεις και την διεθνή (υψηλή) κατάταξη τουΤμήματος από το σύστημα QS World Ranking/Top Universities. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της ποιότητας, το Τμήμα υιοθέτησε τον θεσμό της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Advisory Board), αποτελούμενης από πέντε διακεκριμένους Έλληνες Επιστήμονες του εξωτερικού. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει στην νοοτροπία φοιτητών αλλά και καθηγητών για να συναγωνιστούν τα πανεπιστήμια μας τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου; Η κύρια σκόπευση για το μέλλον θα πρέπει να είναι όλο και περισσότερο προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης της ποιότητας των σπουδών, εκμεταλλευόμενοι τις σημαντικές δυνάμεις μας και υιοθετώντας υπάρχουσες γνωστές καλές πρακτικές διεθνώς με εξωστρέφεια και ανοιχτό μυαλό. Δεν είμαστε το ‘κέντρο του κόσμου’ που διαθετει την απόλυτη γνώση. Η κομματικοποίηση πρέπει να σταματήσει. Σήμερα είναι απαραίτητο το Δημόσιο Πανεπιστήμιο να είναι αυτοδιοικούμενο, αδέσμευτο, ανεξάρτητο, με λογοδοσία. Πρέπει, επίσης, να γίνει απολύτως κατανοητό από όλους ότι απαιτείται σκληρή δουλειά για καλές σπουδές. Η αριστεία πρέπει να είναι το κύριο ζητούμενο. Δεν πρέπει να συμβιβαζόμαστε με κάτι λιγότερο από αυτό. Ποιο είναι το όραμά σας για το Τμήμα; Όπως ήδη ανέφερα, το όραμα είναι η συνεχής ανα-βάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της έρευνας. Αυτό θα επιτρέψει στο Τμήμα να είναι ποιοτικά συγκρίσιμο και ανταγωνιστικό με τα πολύ καλά ομοειδή Τμήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.Η στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος θα πρέπει να βασίζεται στην διεύρυνση γνωστικών αντικειμένων, στην εξωστρέφεια, στην ενίσχυση του ερευνητικού έργου και στην αποδοτικότερη σύνδεση και συνεργασία με τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών είναι και πρέπει να παραμείνει πόλος αριστείας.