Το Πανεπιστήμιο Πατρών, με επίκεντρο πάντα την Αριστεία, την ποιότητα, την εξωστρέφεια, την ενίσχυση της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας, τα τελευταία χρόνια συμμετέχει στα οκτώ μεγαλύτερα και πλέον έγκριτα διεθνή συστήματα κατατάξεων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (rankings), μέσα από τα οποία, τόσο τα ίδια τα Ιδρύματα όσο και τα τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη, έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τον βαθμό αναγνώρισης και το επίπεδο του προσφερόμενου έργου των καλύτερων ΑΕΙ παγκοσμίως. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες της Πρυτανικής Αρχής με τα Ακαδημαϊκά Τμήματα, τη ΜΟΔΙΠ και το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων έχουμε προχωρήσει σε μεθοδική συλλογή, αποτύπωση και δημοσιοποίηση των στοιχείων που σχετίζονται τόσο με ποσοτικούς δείκτες όσο και ποιοτικά κριτήρια. Το αποτέλεσμα αυτής της συστηματικής ενασχόλησης είναι ότι, παρά τις δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες κινούνται τα ελληνικά Ιδρύματα τα τελευταία χρόνια, το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει αποκτήσει μια συνεπή παρουσία στο παγκόσμιο ακαδημαϊκό γίγνεσθαι και αποδεικνύει ότι έχει τη δυνατότητα να διακρίνεται ως προς το ερευνητικό του έργο και να διατηρεί μια σταθερή θέση μεταξύ των καλύτερων Πανεπιστημίων διεθνώς. Συγκεκριμένα, και με βάση πάντα τις πλέον πρόσφατες ανακοινώσεις: 

QS World Ranking / Top Universities

Σύμφωνα με την κατάταξη του QS World Ranking / Top Universities που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο 2018, το Πανεπιστήμιο Πατρών διατηρεί τη θέση του στη γενική κατάταξη των αξιολογούμενων ιδρυμάτων 701-750, ενώ στο ιδιαίτερα σημαντικό κριτήριο της αναγνωρισιμότητας τού επιστημονικού του έργου (citations per faculty), με επίδοση 38,1 σε εθνικό επίπεδο (και 52,9 κατά την κανονικοποίησή του σε διεθνές επίπεδο) κατέχει την τρίτη θέση στη χώρα μας και υπερέχει σαφώς του παγκόσμιου μέσου όρου (34,1). Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την υψηλή ποιότητα και τη διεθνή επίδραση της παραγόμενης έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, που το κατατάσσει ερευνητικά μεταξύ των καλύτερων του κόσμου. Τη χρονιά αυτή, από 4.763 πανεπιστημιακά ιδρύματα που αξιολογήθηκαν σε 151 χώρες παγκοσμίως, ελήφθησαν υπόψη 1.233 ιδρύματα και από αυτά κατετάγησαν τα 1.011, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται έξι (6) ΑΕΙ της χώρας μας. Για τη διαμόρφωση της τελικής κατάταξης, εξετάστηκαν πάνω από 66 εκατομμύρια ετεροαναφορές (citations) σε 13 εκατομμύρια δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (papers), και ελήφθη υπόψη η άποψη 120.000 και πλέον ακαδημαϊκών και εργοδοτών για τη διαμόρφωση της απήχησης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον εργασιακό στίβο. H κατάταξη των ιδρυμάτων στηρίζεται σε μια σειρά κριτηρίων (academic reputation, employer reputation, faculty/student ratio, citations per faculty, international faculty και international students), το καθένα από τα οποία συμμετέχει με διαφορετική βαρύτητα στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος.

Στο ίδιο σύστημα το έτος 2018, επτά θεματικά πεδία του Ιδρύματός μας συγκαταλέγονται πλέον σε αυτά της παγκόσμιας ελίτ: Πολιτικών Μηχανικών (θέση: 151-200), Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών (θέση: 201-250), Χημικών Μηχανικών (θέση: 201-250), Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τ/Υ (θέση: 251-300), Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής (θέση: 301-350), Ιατρικής (θέση: 401-450) και Χημείας (θέση: 351-400). Στο ίδιο σύστημα το έτος 2017 είχε καταταγεί και το θεματικό πεδίο της "Φαρμακευτικής – Φαρμακολογίας" στη θέση: 251-300.

Times Higher Education World University Rankings (ΤΗΕ)

Για το έτος 2017 το «THE», αφού αξιολόγησε 1.500 κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια του κόσμου, δημοσίευσε λίστα κατάταξης για τα 1.102 από αυτά (ανακοίνωση: Σεπτέμβριος 2017). Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που συμμετέχει για τρίτη χρονιά στο συγκεκριμένο σύστημα, διατηρεί την κατάταξή του στη γενική κλίμακα των θέσεων 601-800, ενώ εφέτος βελτίωσε τη θέση του σε όλους τους πυλώνες, αλλά και στην πλειοψηφία των επιμέρους δεικτών. Η κατάταξη του συγκεκριμένου συστήματος στηρίζεται σε πέντε πυλώνες, καθένας από τους οποίους συμμετέχει με διαφορετική βαρύτητα στο τελικό αποτέλεσμα: Διδασκαλία (Teaching), Έρευνα (Research), Ετεροαναφορές (Citations), Διεθνείς Προοπτικές (International Outlook) και Έσοδα από τη Βιομηχανία (Industry Income).

Στις κατατάξεις του 2017 ανά θεματικό πεδίο, τα θεματικά πεδία του Πανεπιστημίου Πατρών «Engineering and Technology» και «Life Sciences», και συγκεκριμένα η υποενότητα «Biological Sciences», συμπεριελήφθησαν ανάμεσα στα καλύτερα 500 σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επίσης, το ΤΗΕ δημοσίευσε στις 6/6/2018 την παγκόσμια κατάταξη των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που έχουν ιδρυθεί μέσα στη μεταπολεμική εικοσαετία 1945-1967, με τον γενικό τίτλο: «Times Higher Education (THE) Golden Age University Rankings 2018». Η κατάταξη ακολούθησε τη γενική μεθοδολογία του συστήματος THE, που εξετάζει 13 επιλεγμένους δείκτες επιδόσεων και στηρίζεται στους παραπάνω πυλώνες. Στην έκδοση αυτή, όπου συμπεριελήφθησαν 200 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από 44 χώρες παγκοσμίως, το Πανεπιστήμιο Πατρών (έτος ίδρυσης: 1964) κατετάγη ανάμεσα στην κλίμακα 101-150, μια ιδιαίτερα σημαντική θέση, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή που λάβαμε από το TIMES, που αποτυπώνει το διεθνές προφίλ του Ιδρύματός μας. Αναλυτικά: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/young-university-rankings-2018-golden-age-results-out-now

U-MULTIRANK

Δημοσιεύτηκε στις 5 Ιουνίου  2018 η έκδοση του U-MULTIRANK του μεγαλύτερου, σε παγκόσμιο επίπεδο, πολυδιάστατου ‒και του μοναδικού ευρωπαϊκού‒ συστήματος αξιολόγησης ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πρόγραμμα Erasmus+. Το U-Multirank δεν είναι αυτό καθεαυτό εργαλείο κατάταξης των Πανεπιστημίων καθώς, σε αντίθεση με τους αντίστοιχους φορείς, δεν δημοσιεύει λίστες κατάταξης, αλλά συγκρίνει τις επιδόσεις των Ιδρυμάτων εξετάζοντας 29 συνολικά δείκτες και στηρίζεται σε πέντε ευρείες διαστάσεις: Διδασκαλία και Μάθηση (Teaching and Learning), Έρευνα (Research), Μεταφορά Γνώσης (Knowledge Transfer), Διεθνή Προσανατολισμό (International Orientation) και Συνεισφορά στις Τοπικές Κοινωνίες (Regional Engagement), σε κλίμακα που ποικίλει από το «1» (πολύ καλό) έως το «5» (αδύναμο). Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός ότι το συγκεκριμένο σύστημα λαμβάνει υπόψη του και τη γνώμη των ίδιων των φοιτητών στα Προγράμματα Σπουδών που εξετάζει κάθε χρόνο, διεξάγοντας ανεξάρτητη, παράλληλη και πολυεπίπεδη ηλεκτρονική έρευνα, με την τεχνική υποστήριξη των ίδιων των Ιδρυμάτων που συμμετέχουν. Με τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, παράγονται λεπτομερή και διαφανή αποτελέσματα, που βοηθούν τους χρήστες να διαμορφώσουν εξατομικευμένους καταλόγους Ιδρυμάτων ή Προγραμμάτων Σπουδών, με έναν συνδυασμό δεικτών που καθορίζονται από τον ίδιο τον χρήστη.

Στην έκδοση 2018, τη μεγαλύτερη από την έναρξη του U-MULTIRANK το 2014, όπου συμμετείχαν 1.614 εκπαιδευτικά ιδρύματα και εξετάστηκαν πάνω από 12.500 Προγράμματα Σπουδών σε 95 χώρες, το Πανεπιστήμιο Πατρών βελτίωσε τη θέση του από το έτος 2017. Συγκεκριμένα, έλαβε:

  • Την ανώτατη βαθμολογία σε τέσσερις δείκτες, έναντι τριών που είχε λάβει την περσινή χρονιά. Η ανώτατη βαθμολογία καταγράφεται σε δείκτες που σχετίζονται με τις ενότητες της «Έρευνας» και της «Μεταφοράς Γνώσης»
  • Τη βαθμολογία «2» σε επτά δείκτες, έναντι πέντε αντίστοιχων βαθμών που είχε λάβει την περσινή χρονιά.

Στην τρέχουσα έκδοση εξετάστηκαν τέσσερα (4) Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου μας: Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) και Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ), ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των Προγραμμάτων Σπουδών που έχουν μέχρι σήμερα συμμετάσχει στο U-Multirank σε δεκατρία (Βιολογίας, Μαθηματικών, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τ/Υ, Μηχανολόγων Μηχανικών & Αεροναυπηγών, Οικονομικών Επιστημών). 

Webometrics

Στην παγκόσμια λίστα ταξινόμησης «Webometrics» του ισπανικού κέντρου επιστημονικών ερευνών CSIC (έκδοση Ιανουαρίου 2018) το Πανεπιστήμιό μας κατατάσσεται στο 1,8% της παγκόσμιας ελίτ, καταλαμβάνοντας την 486η θέση ανάμεσα σε περισσότερα από 27.000 συνολικά ιδρύματα παγκοσμίως. Η παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων «Webometrics Ranking of World Universities» χρησιμοποιεί ποσοτικές μεθόδους με δείκτες οι οποίοι συμμετέχουν με διαφορετική βαρύτητα στη διαμόρφωση της κατάταξης, σχετίζονται με το διαδίκτυο και επιτρέπουν τη μέτρηση της επιστημονικής δραστηριότητας στον παγκόσμιο ιστό, ως εξής: Presence 5% [Size (number of pages) of the main webdomain of the institution], Visibility 50% [Number of external networks (subnets) originating backlinks to the institutions webpages], Transparency or Openness 10% [Number of citations from Top authors according to the source] και  Excellence 35% [Number of papers amongst the top 10% most cited in 26 disciplines: 2011-2015]. Το Πανεπιστήμιο Πατρών καταλαμβάνει την τέταρτη θέση ανάμεσα στα 77 εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας που αξιολογήθηκαν από το CSIC τη συγκεκριμένη περίοδο και βελτίωσε εντυπωσιακά την κατάταξή του σε διεθνές επίπεδο, σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο: από την 541η πέρασε στην 486η θέση.

CWTS Leiden Ranking

Η κατάταξη CWTS Leiden Ranking, αξιολογεί τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως ως προς την ερευνητική τους δραστηριότητα και στηρίζεται σε βιβλιομετρικούς δείκτες, όπως αυτοί παρουσιάζονται στο ευρετήριο Web of Science. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2018, το Πανεπιστήμιο Πατρών καταλαμβάνει την 585η θέση σε παγκόσμιο και την 206η σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τη χρονιά αυτή, στην έρευνα του CWTS συμπεριελήφθησαν 938 Πανεπιστήμια παγκοσμίως, τα οποία επελέγησαν σύμφωνα με τον αριθμό των δημοσιεύσεων που παρουσίαζαν στο Web of Science την περίοδο 2013-2016.

Shanghai Ranking

Στην κατάταξη Academic Ranking of World Universities (ARWU), γνωστότερη και ως GRUP - Shanghai Ranking, το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ένα από τα τρία ΑΕΙ της χώρας μας που ελήφθησαν υπόψη στη δημοσίευση του 2018 (θέση 800+), ανάμεσα σε 1.200 ερευνητικά Πανεπιστήμια στον κόσμο.

Το GRUP λειτουργεί ως ένα εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης, που επιτρέπει στους χρήστες να συγκρίνουν στατιστικά στοιχεία 40 δεικτών για Ιδρύματα διαφορετικών βαθμίδων ή χωρών. Με τον τρόπο αυτόν, παρέχει ποσοτικές περιγραφές κορυφαίων ερευνητικών πανεπιστημίων, αλλά βοηθά, επίσης, τα ίδια τα Ιδρύματα να εντοπίζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους σε σχέση με τις προτεραιότητες που θέτουν.

National Taiwan University Ranking

Στην κατάταξη του έτους 2017 που δημοσίευσε το Πανεπιστήμιο National Taiwan University (NTU) - Performance Ranking of Scientific Papers, το Πανεπιστήμιο Πατρών κατατάσσεται στη γενική ομάδα των θέσεων 501-600 με βάση τον αριθμό των Τμημάτων του, ανάμεσα στα 800 κορυφαία πανεπιστήμια που τελικώς ελήφθησαν υπόψη, μετά από την εξέταση 4.000 ιδρυμάτων παγκοσμίως. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο σύστημα κατατάξεων, που τελεί υπό την αιγίδα της αντίστοιχης ΑΔΙΠ της Taiwan, στηρίζεται αποκλειστικά στο ερευνητικό έργο που παράγεται και δημοσιεύεται σε κάθε Ίδρυμα, στην απήχηση που επιτυγχάνουν οι δημοσιευμένες εργασίες, καθώς και στην τελική ιδιαίτερη διάκρισή τους. Η ταξινόμηση στηρίζεται σε τρία (3) βασικά ερευνητικά κριτήρια, τα οποία συμμετέχουν με διαφορετική βαρύτητα στο τελικό αποτέλεσμα, ενώ η επιλογή των πανεπιστημίων που κάθε χρόνο λαμβάνονται υπόψη βασίζεται στα δεδομένα του Essential Science Indicators (ESI), όπου συγκαταλέγονται πάνω από 4.000 ιδρύματα παγκοσμίως. Η μεθοδολογία του NTU έχει μια ιδιαίτερη σημασία για την παραγωγή της έρευνας, καθώς δεν επηρεάζεται από άλλους δείκτες (όπως, λ.χ., εισροές, χρηματοδοτήσεις, υποδομές), αλλά από τη διαχρονική επιστημονική έρευνα που λαμβάνει χώρα στα Ιδρύματα. Πέρα από τη γενική λίστα των ιδρυμάτων, το συγκεκριμένο σύστημα περιλαμβάνει κατατάξεις σε 6 ευρύτερα επιστημονικά πεδία (fields), καθώς και σε 14 επιλεγμένες θεματικές περιοχές (subjects). Αναλυτικές πληροφορίες εδώ. Με βάση τα παραπάνω, η ιδρυματική αλλά και οι κατατάξεις των επιμέρους θεματικών περιοχών του Πανεπιστημίου Πατρών διαμορφώνονται ως εξής:

Θεματική περιοχή       /           Κατάταξη
Πανεπιστήμιο Πατρών   (ιδρυματικό)       /   601-700    /   Με βάση τον αριθμό των Τμημάτων: 501-600
Chemical Engineering: 179
Chemistry: 301-400
Civil Engineering: 301-400
Computer Science: 280
Electrical Engineering: 301-400
Engineering: 301-400
Materials Science: 301-400
Mechanical Engineering: 253

Round University Rankings - RUR

Τέλος, στο σύστημα RUR (Round University Rankings), όπου το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετείχε για πρώτη φορά το έτος 2017, κατέλαβε τη θέση 693 σε παγκόσμιο επίπεδο. Τη χρονιά αυτή το RUR εξέτασε 761 ΑΕΙ σε παγκόσμιο επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη 20 δείκτες που ανήκαν σε τέσσερις βασικούς άξονες των πανεπιστημίων: Teaching, Research, International Diversity και Financial Sustainability. 

*****************************

LABELS
Ακολουθούν τα labels που έχει λάβει το Πανεπιστήμιο Πατρών τόσο σε ιδρυματικό επίπεδο όσο και ανά θεματικό πεδίο, στα:  (1) QS World Ranking / Top Universities και (2) Times Higher Education World University Rankings

QS World University Rankings

         

 

151-200
Engineering – Civil & Structural  
2018

201-250
Engineering – Mechanical,
Aeronautical & Manufacturing
2018

201-250
Engineering – Chemical
2018

251-300
Pharmacy-Pharmacology
(για το 2017
)

251-300
Engineering –
Electrical & Electronic
2018

301-350
Computer Science &
Information Systems
2018

401-450
Medicine
2018

351-400
Chemistry
2018

       
     
       

Golden Age University
Rankings 2018

Life Science 2018

 

Engineering and
Technology 2018