Υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων «Ν. 1256/1982»

ΘΕΜΑ: «Υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων του Ν. 1256/82, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα […]».

ΣΧΕΤ.:  Το υπ’ αριθ. 2538/28-01-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΥΠΠΕΘ με το συνημμένο υπ’ αριθμ. 82523/19-12-2018 έγγραφο της 13ης Υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

      Σας γνωστοποιούμε τα ως άνω σχετικά και σας υπενθυμίζουμε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 1256/82, (ΦΕΚ/ Α’ 65) όπως ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες οι αναφερόμενοι σε αυτές υπόχρεοι οφείλουν να υποβάλουν Υπεύθυνη δήλωση (κατά το συνημμένο στο παρόν Υπόδειγμα) συμπληρωμένη με τις οποιασδήποτε φύσης πρόσθετες αμοιβές έχουν λάβει, και ειδικότερα εντός του πρώτου 15νθημέρου του μηνός Ιανουαρίου, για αμοιβές του Β’ εξαμήνου του προηγούμενου οικονομικού έτους (2018) και εντός του πρώτου 15νθημέρου του μηνός Ιουλίου για αμοιβές του Α’ εξαμήνου τρέχοντος οικονομικού έτους (2019).

     Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για τον σχετικό έλεγχο και στη συνέχεια αποστέλλεται, από την Υπηρεσία μας, στη 13η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων.

     Παρακαλούνται όσοι υπόχρεοι δεν έχουν ήδη υποβάλει την ανωτέρω δήλωση για το Β' εξάμηνο του προηγούμενου οικονομικού έτους (2018) είτε τη δήλωση για το Α΄ εξάμηνο του προηγούμενου οικονομικού έτους (2018), να την υποβάλουν το συντομότερο δυνατό.

    Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικα με τη συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο Τμήμα Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

     Παρακαλούμε για τη γνωστοποίηση του παρόντος σε όλα τα μέλη του προσωπικού των υπηρεσιών και Τμημάτων σας.

      Η Πρύτανις

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ Ε. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ