Αποτελέσματα δράσης Erasmus+ Κινητικότητα με σκοπό την Επιμόρφωση 2018-19

Η Επιτροπή Erasmus+ του Ιδρύματος, στην αριθμ. 3/14-2-2019/2018-2019 συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα τη μοριοδότηση του προσωπικού που, σύμφωνα με την 43/1759/21-1-2019 Προκήρυξη, υπέβαλε αίτηση για συμμετοχή στη δράση «Erasmus+ Κινητικότητα με σκοπό την Επιμόρφωση» για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής:
1. Η μοριοδότηση όλων των συμμετεχόντων αναγράφεται αναλυτικά.

2. Οι συμμετέχοντες αναφέρονται με τον «κωδικό ID». Πρόκειται για τον κωδικό που λαμβάνουν οι υποψήφιοι στην πλατφόρμα Erasmus+ και αναγράφεται ευκρινώς κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση.

3. Για τις κατηγορίες συμμετεχόντων «ΔΕΠ-Έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού» και ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ ΕΤΕΠ επιλέγονται, τέσσερις (4) υποψήφιοι συνολικά. Συγκεκριμένα, i) επιλέγονται μετά από ισοψηφία των έξι (6) υποψηφίων και διενέργεια κλήρωσης δύο (2) μέλη ΔΕΠ, ii) δύο (2) μέλη ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ ΕΤΕΠ.

4. Για την κατηγορία «Διοικητικοί Υπάλληλοι» επιλέγονται οι τέσσερις (4) υποψήφιοι που πληρούν όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σύμφωνα με την ανωτέρω προκήρυξη.

Ακολουθούν οι πίνακες μοριοδότησης της αριθμ. 3/14-2-2019/2018-2019.

Responsible: 
Γκέλυ Παυλοπούλου
Phone: 
2610996610