(Βάσει απόφασης της αρ. 3/2018-19 συνεδρίασης της επιτροπής Erasmus+)

Ποιος είναι ο στόχος μιας επιτυχημένης συνεργασίας;

Οι αποτελεσματικές συνεργασίες βελτιώνουν και ενισχύουν την ποιότητα και την απήχηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας και παρέχουν, μεταξύ άλλων, ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ευκαιρίες για φοιτητές και προσωπικό. Η σύναψη δι-ιδρυματικής συμφωνίας αποτελεί το απαραίτητο βήμα πριν την υλοποίηση κινητικοτήτων στο πλαίσιο του Erasmus+. Ως εκ τούτου, τα κριτήρια με τα οποία θα επιλέξουμε τον Εταίρο μας και θα προχωρήσουμε στη δημιουργία νέων συμφωνιών χρειάζεται να εναρμονίζονται με την πραγματική διάσταση υλοποίησης και αναγνώρισης των διδακτικών ενοτήτων (modules), την ενίσχυση ικανοτήτων στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και τον εμπλουτισμό μεθόδων διδασκαλίας και έρευνας.

Δημιουργία νέας Erasmus+ δι-ιδρυματικής συμφωνίας

Η διαδικασία σύναψης μιας Erasmus+ Δι-ιδρυματικής συμφωνίας περιλαμβάνει:

  • την πρότερη επικοινωνία μεταξύ των contact persons των Ιδρυμάτων (contact persons θεωρούνται ως επί το πλείστον τα μέλη διδακτικού προσωπικού που έχουν σχέση εργασίας με το φορέα κατά τη διαδικασία σύναψης/υπογραφής της συμφωνίας)
  • την ενημέρωση του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
  • την εφαρμογή των κριτηρίων σύναψης συμφωνιών
  • τη συμπλήρωση του επίσημου template (εφεξής οριζόμενο ως φόρμα/έντυπο) Erasmus+ KA103 της δι-ιδρυματικής συμφωνίας
  • τη διαδικασία υπογραφής.

Δυνητικά κριτήρια σύναψης συμφωνιών:

  • Συνάφεια ή/και συμπληρωματικότητα προγραμμάτων σπουδών σε επίπεδο διδακτικών ενοτήτων ή/και μαθημάτων. Είναι πολύ σημαντικό να είναι εφικτή η επιλογή διδακτικών ενοτήτων ή μαθημάτων, για τα οποία θα διασφαλίζεται η αναγνώριση, απόδοση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων (ECTS) μετά το πέρας της μαθησιακής κινητικότητας βάσει των όρων και των προϋποθέσεων του Erasmus+.
  • Υλοποίηση μαθησιακής κινητικότητας ή/και κινητικότητας προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το Ίδρυμα-Εταίρο, όσο και τη στρατηγική διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών (εφεξής οριζόμενο ως ΠΠ) καθώς και τους όρους του προγράμματος Erasmus+.

Σημείωση: η ενημέρωση του συντονιστή Erasmus+ του Τμήματος από το contact person πριν τη σύναψη/υπογραφή της συμφωνίας καθώς και της Συνέλευσης του Τμήματος θεωρείται σημαντική προκειμένου να αξιοποιηθούν τα δεδομένα και τα αποτελέσματα των κινητικοτήτων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

Πώς φθάνουμε στη διαδικασία υπογραφής βήμα-βήμα;

Βήμα 1: φόρμα/έντυπο δι-ιδρυματικής συμφωνίας

Για την υπογραφή της συμφωνίας απαιτείται η συμπλήρωση της επίσημης φόρμας/εντύπου Erasmus+ KA103 της δι-ιδρυματικής συμφωνίας από το/α contact person/s της συμφωνίας. Η φόρμα/έντυπο της δι-ιδρυματικής συμφωνίας περιλαμβάνει προ-συμπληρωμένα πεδία που αφορούν σε γενικές πληροφορίες του ΠΠ (εκτός του Πίνακα Β) και παρέχεται στον κάθε ενδιαφερόμενο από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, έπειτα από αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος/αιτήματος στο llp.incoming@upatras.gr .

ΠΡΟΣΟΧΗ!
   Θα πρέπει να χρησιμοποιείται η πιο πρόσφατα επικαιροποιημένη φόρμα/έντυπο δι-ιδρυματικής συμφωνίας, η οποία θα πρέπει να ζητηθεί από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.
   Στον πίνακα Α της φόρμας/εντύπου, θα πρέπει να συμπληρώνονται τα στοιχεία των contact persons

Βήμα 2: συμπλήρωση Πίνακα Β

Για τη συμπλήρωση του πίνακα Β από το/α contact person/s της συμφωνίας, απαιτείται η πρότερη επικοινωνία/συνεργασία τους. Στον Πίνακα Β θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των μετακινούμενων φοιτητών (ανά κύκλο σπουδών ή/και επιστημονικό πεδίο) και το χρονικό διάστημα μετακίνησης. Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:
Παράδειγμα 1-φοιτητές: 1st cycle: 2 students X 6 months/each
Παράδειγμα 2-προσωπικό: 2 staff X 1 week/staff

Βήμα 3: στοιχεία Ιδρύματος-Εταίρου

Τα στοιχεία που αφορούν στο Ίδρυμα-Εταίρο συμπληρώνονται από το /α contact person/s ή από την αρμόδια Υπηρεσία του.

Βήμα 4: έλεγχος και υπογραφή δι-ιδρυματικής συμφωνίας

Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης και από τις δύο πλευρές, το έντυπο αποστέλλεται στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΠΠ για τυχόν σχόλια/σημειώσεις καθώς και για την τελική διευθέτηση της υπογραφής. Μετά τον έλεγχο, και εφόσον δεν υπάρχουν περαιτέρω (ή έχουν διευθετηθεί) σχόλια/σημειώσεις, η δι-ιδρυματική συμφωνία αποστέλλεται από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΠΠ στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών & Διεθνών Θεμάτων και Ιδρυματικό Συντονιστή Erasmus+ προκειμένου να υπογραφεί. Στη συνέχεια, η υπογεγραμμένη από πλευράς ΠΠ συμφωνία αποστέλλεται στο/α contact person/s ή/και στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος-Εταίρου έπειτα από πρότερη συνεννόηση.

Βήμα 5: αποστολή υπογεγραμμένης δι-ιδρυματικής συμφωνίας

Το τελικό έντυπο της συμφωνίας, το οποίο θα έχει υπογραφεί από όλους τους Εταίρους, αποστέλλεται στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΠΠ είτε από το/α contact person/s, είτε από την αρμόδια Υπηρεσία του συνεργαζόμενου Ιδρύματος.

Βήμα 6: ολοκλήρωση διαδικασίας

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμπλήρωσης και υπογραφής της δι-ιδρυματικής συμφωνίας (βήματα 1-5), πραγματοποιείται η αρχειοθέτησή της έντυπα και ηλεκτρονικά στην Πλατφόρμα Erasmus+ από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.

Βασική Σημείωση:
Γνωρίζοντας ότι η διαδικασία σύναψης συμφωνίας είναι δυναμική, επιδεικνύεται σχετική ευελιξία ως προς τον τρόπο και την ταχύτητα διευθέτησης της υπογραφής. Είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου το/α contact person/s έχουν ήδη συνεργαστεί ως προς τη συμπλήρωση της φόρμας/εντύπου χωρίς την πρότερη συνεννόηση με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων. Ακόμα και σε τέτοιου είδους περιπτώσεις είναι αναγκαίος ο έλεγχος συμπλήρωσης της φόρμας/εντύπου της συμφωνίας πριν την υπογραφή της. Επίσης, σε περίπτωση αποστολής συμπληρωμένων συμφωνιών από Τμήματα Διεθνών Σχέσεων του Εξωτερικού τότε και πάλι τηρείται απαραίτητα η διαδικασία ελέγχου της φόρμας/εντύπου πριν την υπογραφή.

 

Τι περιλαμβάνει η κωδικοποίηση των επιστημονικών πεδίων ISCED; Γιατί θα την χρησιμοποιήσουμε;

Η κωδικοποίηση των επιστημονικών πεδίων ISCED (International Standard Classification of Education) αποτελεί τη Διεθνή Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης που προέρχεται από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό (UNESCO) με στόχο την παρουσίαση και καταγραφή στατιστικών δεδομένων που συμβαδίζουν με τις εξελίξεις στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Η συγκεκριμένη κωδικοποίηση δύναται να χρησιμοποιηθεί στη συμπλήρωση του πίνακα Β της φόρμας/εντύπου της συμφωνίας. Πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση των επιστημονικών πεδίων είναι διαθέσιμες εδώ

Για τη σύναψη ενός Erasmus+ Multilateral Agreement;

Το multilateral agreement αφορά στην πρόθεση δημιουργίας μιας συνεργασίας, στην οποία θα εμπλέκονται περισσότερα του ενός Τμήματα ανά Ίδρυμα ή/και περισσότερα των δύο Ιδρύματα. Αν ενδιαφέρεστε για τη σύναψη ενός Erasmus+ Multilateral Agreement, τότε η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια με εκείνη που έχει ήδη περιγραφεί παραπάνω.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην καταγραφή των στοιχείων των contact persons όπου απαιτείται τουλάχιστον ένα contact person ανά Τμήμα/Ίδρυμα.

Διαδικασία επέκτασης / επικαιροποίησης παλαιότερων συμφωνιών ανά Τμήμα

Απαιτείται αν η σύναψη και υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε το διάστημα 2014-2016 βάσει των παρακάτω σημείων-κλειδιών:

  • Οι τυχόν αλλαγές στη δομή των Προγραμμάτων Σπουδών (επικαιροποίηση)
  • Αλλαγές σε ροές ή/και τύπους δραστηριότητας που περιλαμβάνει η υπογεγραμμένη συμφωνία λαμβάνοντας υπόψη την επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών ή/και τα στατιστικά δεδομένα υλοποίησης κινητικότητας Erasmus+ ανά Τμήμα.

Στοιχεία επικοινωνίας
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
κα Νατάσσα Αναγνωστοπούλου, τηλ.: +30 2610 996613/969029, e-mail: llp.incoming@upatras.gr