Στις αρμοδιότητες της Γραμματείας Πρυτανείας περιλαμβάνονται:

  • Η οργάνωση της καθημερινής δραστηριότητας και της επικοινωνίας με τις υπηρεσίες, την  ακαδημαϊκή κοινότητα, τους φορείς και το κοινό, του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων. Επικουρεί τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις/Αναπληρωτές Πρυτάνεως κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη.
  • Η διεκπεραίωση και τήρηση αρχείου αλληλογραφίας της Πρυτανικής Αρχής καθώς και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου και εγγράφων.
  • Η συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία και τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εξέλιξη των νομικών υποθέσεων του Ιδρύματος.
  • Η συνεργασία με τις αρμόδιες για θέματα δημοσίων σχέσεων, εθιμοτυπίας και οργάνωσης εκδηλώσεων, υπηρεσίες.

 

Head

Head: Dimitra Panagopoulou, tel: +30 2610997993, e-mail.: rectorate@upatras.gr

Personnel

Athanasakopoulou Theoni, tel. +30 2610 996605, e-mail.: rectorate@upatras.gr
Triantafyllopoulou Athanasia, tel. +30 2610 996608, e-mail.: rectorate@upatras.gr