Προκήρυξη κενής θέσης Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                          Πάτρα    8  /  8  / 2019
                                                                                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                      ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση μίας κενής θέσης Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών. 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Τομέας Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1298/31-7-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 61ΨΒ469Β7Θ-829     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 12472

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση  είναι η    9   /   10   / 2019

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής και  να επικοινωνούν στο e-mail και στα τηλέφωνα που αναγράφονται:

Ιατρικής                e-mail: secretary@med.upatras.gr 
                              Ιστότοπος: www.med.upatras.gr
                              τηλ.: 2610-969100/992942/969114

                                                                                                                                       Η Πρύτανις

                                                                                                                       ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ