Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει 2 υποτροφίες για εκπόνηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ, Master) και 1 για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ). Οι υποτροφίες χρηματοδοτούνται από την οικογένεια Ανδρέα Μεντζελόπουλου και απευθύνονται τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένη δυσκολία ανταπόκρισης στις οικονομικές απαιτήσεις των σπουδών τους.

Η διάρκεια των υποτροφιών είναι διετής για το ΜΔΕ και τριετής για τη ΔΔ. Το ποσό κάθε υποτροφίας για το ΜΔΕ ανέρχεται στα 5.000 ευρώ ετησίως, ενώ για την ΔΔ στα 10.000 ευρώ ετησίως. Η ετήσια ανανέωση της υποτροφίας διασφαλίζεται εφόσον η επίδοση του υποτρόφου κρίνεται ικανοποιητική.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες θα πρέπει να υποβάλουν στο Γραφείο του Γενικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, με την ένδειξη «Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών», Επιτροπή Υποτροφιών, Πανεπιστημιούπολη, 26504 Πάτρα, τα εξής δικαιολογητικά:

 • Απλή έντυπη αίτηση – δήλωση, συμπληρωμένη με όλα τα στοιχεία του/της φοιτητή/-τριας.
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας τοποθετημένη και συραμμένη στο έντυπο της αίτησης – δήλωσης.
 • Κείμενο έκτασης έως μία σελίδα, όπου θα αναφέρονται οι οικονομικοί ή άλλοι λόγοι για τους οποίους η υποτροφία κρίνεται απαραίτητη.
 • Απλή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνει ο/η υποψήφιος/-α άλλη οικονομική βοήθεια.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας. Στην περίπτωση που δεν είναι υποχρεωμένος/-η ο/η ίδιος/-α ή η οικογένειά του/της να υποβάλει φορολογική δήλωση στην εφορία, ο/η υποψήφιος/-α προσκομίζει ανάλογη βεβαίωση της οικείας εφορίας.
 • Αντίγραφο Ε9.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και οποιαδήποτε βεβαίωση εντοπιότητας (αποδείξεις ΔΕΚΟ ή απολυτήριο Λυκείου κλπ.).
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 • Μία συστατική επιστολή από μέλος ΔΕΠ.
 • Βεβαίωση αποδοχής από το Τμήμα στο οποίο θα παρακολουθήσουν το ΜΔΕ ή θα εκπονήσουν τη ΔΔ.
 • Υπόμνημα (σε σελίδα Α4) όπου θα παρουσιάζονται οι λόγοι επιλογής του συγκεκριμένου προγράμματος ΜΔΕ ή το προτεινόμενο θέμα της ΔΔ.
 • Αντίγραφο αναλυτικών βαθμολογιών (πτυχίου για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, πτυχίου και ΜΔΕ για τους υποψήφιους διδάκτορες).

Εκτός των ανωτέρω απαραιτήτων δικαιολογητικών, ο/η υποψήφιος/-α υπότροφος μπορεί να υποβάλει συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς του/της, π.χ. πιστοποιητικό απορίας, βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, πιστοποιητικά υγείας, κ.α.

Με την υποβολή της αίτησης για υποτροφία, ο/η υποψήφιος/-α δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι υπότροφοι θα κληθούν για συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Υποτροφιών.