Το Τμήμα Επιστασίας και Φύλαξης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Την ευθύνη φύλαξης των Πανεπιστημιακών χώρων και την εποπτεία, οργάνωση, τον συντονισμό και έλεγχο του βοηθητικού προσωπικού (Φύλακες - Νυχτοφύλακες).
  • Τη μέριμνα για την καθαριότητα και ευταξία των πανεπιστημιακών χώρων και την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών, την εποπτεία, τον συντονισμό και έλεγχο του βοηθητικού προσωπικού (προσωπικό καθαριότητας).
  • Τη συνεργασία με τους υπευθύνους επιστασίας των πανεπιστημιακών χώρων οι οποίοι ορίζονται από τα αρμόδια όργανα για κάθε κτηριακό συγκρότημα.
  • Τα θέματα Αρχηγών και Υπαρχηγών Δ.Α.Ι. και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως ισχύουν.

Head

Head: Georgios Bampouskakis

Address

Campus
26504 Patras
Greece

Phone

+30 2610 969087
+30 6972 851769

Fax

+30 2610 996668