• Η συλλογή, καταγραφή και αποτύπωση όλων των απαραίτητων στοιχείων και δεικτών, που απαιτούνται για τα συστήματα κατατάξεων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων διεθνώς, όπως ρυθμό αποφοίτησης, δημιουργία εμπειρογνωμόνων για έκφραση άποψης, στοιχεία για την απασχόληση των αποφοίτων, ερευνητικά δεδομένα, καθώς και στοιχεία αναγνώρισης του ερευνητικού έργου.
  • Η αποτύπωση του Ιδρύματος στις διεθνείς βάσεις δεδομένων κ.λ.π.
  • Ενδεικτικά διεθνή συστήματα rankings στα οποία το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει με δημιουργία αντίστοιχου προφίλ και αποστολή στοιχείων είναι τα: QS, Web of Metrics, THE, RUR, U-Multiranking, Leuven κλ.π

Head

Head: Panagiotis Georgiou, intrankings@upatras.gr