ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Πάτρα    24  /  9  / 2019
                                                                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                      ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση μίας θέσης μέλους Δ.Ε.Π.  του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών. 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Μία (1) θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική και υπολογιστική οπτική φυσική – Κβαντική δυναμική οπτικών υλικών σε αλληλεπίδραση με Laser».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 529/10-4-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ:   Ω6Ω2469Β7Θ-90Υ                             ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 12934

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση  είναι η   25   /   10   / 2019

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών και  να επικοινωνούν στο e-mail και στα τηλέφωνα που αναγράφονται:

 e-mail:  mscisecr@upatras.gr 
 Ιστότοπος: http://www.matersci.upatras.gr/ 
 τηλ.: 2610-2610 996301/ 996333/ 969344

 

                                                                                                                                                             Η Πρύτανις

 

                                                                                                                                                 ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ