Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΔΔΠΜΣ με τίτλο ¨Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας¨

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και  Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνουν ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 πρόκειται να λειτουργήσει Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας» και στην Αγγλική Γλώσσα «Disease of the nose, maxillofacial area and cranial base”, το οποίο ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 1390/21117/29.6.18 απόφαση (ΦΕΚ 2866/18.7.2018, τ. Β’) και ισχύει, όπως ενεκρίθη από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (αρ.  συνεδρ. 133/30.3.2018) και τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής (αρ. συνεδρ. 686/15.1.2018) καθώς και από τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ (αρ. συνεδρ. 14/30.4.2018) και τη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (αρ. συνεδρ. 8/15.3.2018). Διέπεται από τις διατάξεις τoυ νόμου 4485/2017, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές καθώς και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΔΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Απόφασης 2531/36974/19-11-2018 (ΦΕΚ 5239/22.11.2018 τ.Β’).

Το ΔΔΠΜΣ οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας».

1. Κατηγορίες πτυχιούχων:
Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής και Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που κατέχουν τίτλο ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας ή Νευροχειρουργικής ή  Πλαστικής Χειρουργικής, ή Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής ή τουλάχιστον να έχουν ολοκληρώσει ένα χρόνο ειδικότητας Ωτορινολαρυγγολογίας ή Νευροχειρουργικής ή Πλαστικής Χειρουργικής ή Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

2. Αριθμός εισακτέων:
Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους τριάντα (30).

3. Χρονική διάρκεια:
Η χρονική διάρκεια του ΔΔΠΜΣ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

4. Τέλη Φοίτησης:
Τα δίδακτρα αντιστοιχούν στο ποσό των 5.000 ευρώ για τον ενάμιση χρόνο σπουδών (3 εξάμηνα), τα οποία θα καταβάλλονται τμηματικά ως εξής: το 50% των διδάκτρων κατατίθενται με την εισαγωγή και εγγραφή φοιτητών (προηγείται της εγγραφής), το 25% με την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου και το υπόλοιπο 25% στην έναρξη του τρίτου εξαμήνου.

5.  Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Ισόγειο Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών) ή ταχυδρομικώς (με συστημένη αποστολή) στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Τ.Κ. 26504, Ρίο, Πάτρα, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
• Αίτη¬ση (χορηγείται ειδικό έντυπο από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και στον ιστότοπο του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών,  www.med.upatras.gr).
• Φω¬το¬αντίγραφο α¬στυ¬νο¬μι¬κής ταυ¬τό¬τη¬τας.
• Αντίγραφο πτυ¬χί¬ου, με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της Αλλοδαπής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, αυτή θα πρέπει να προσκομίζεται υποχρεωτικά πριν την απονομή του ΔΜΣ.
• Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
• Συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις (Σεμινάρια ή συνέδρια) και συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις
• Πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κ.λ.π (εφ’ όσον υπάρχουν).
• Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας.
• Εάν υπάρχουν συστατικές επιστολές.
• Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο.
• Τίτλος ειδικότητας ή βεβαίωση για τα χρόνια της ειδικότητας.

Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΔΠΜΣ "Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας" θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

Η δικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιμη από 13.11.19 έως και 10.01.2020.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση Υποψηφιότητας ΔΔΠΜΣ «Παθήσεις Ρινός, Βάσης Κρανίου και Προσωπικής Χώρας» στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (ισόγειο κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών, Τ.Κ. 26504, Ρίο, Πάτρα).

6. Επιλογή εισακτέων:
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων (ΕΑΥ) κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:
1. Πιθανή ερευνητική (δημοσιεύσεις)/επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις και επιστημονικές δημοσιεύσεις.
2. Συνέντευξη του υποψηφίου (συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των συστατικών επιστολών). Η συνέντευξη προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις 23 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη.
3. Συστατικές επιστολές (αν υπάρχουν).
4. Την ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του ΔΔΠΜΣ.
5. Η κατοχή τίτλου ειδικότητας ή τα χρόνια της ειδικότητας.

7. Απαλλαγή από τέλη φοίτησης
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο ΠΜΣ. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε ΠΜΣ.
Δεν δικαιούνται απαλλαγή όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
1. Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Ισόγειο κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών, 26504, Ρίο Αχαΐας, Τηλ. 2610-999.264-5, Fax:  2610-996.103, email: georgiathua@upatras.gr (κα Γεωργία Θούα).
Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής: www.med.upatras.gr

Responsible: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Phone: 
2610969043