Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                                 Πάτρα   29  /  11  / 2019
                                                                                                                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                                             ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                                        ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, 2) Πολιτικών Μηχανικών και 3) Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (με έδρα το Αγρίνιο) του Πανεπιστημίου Πατρών.
  
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Αναγνώριση Προτύπων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2201/20-11-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΡΒΓ469Β7Θ-Σ60     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 13668

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση Δικτύων».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2201/20-11-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΩΟΖΖ469Β7Θ-3Ν0     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 13671

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας Κατασκευών
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Μηχανική Δομικών Υλικών».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2201/20-11-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: ΨΕ9Α469Β7Θ-Β8Ο     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 13673

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ (με έδρα το Αγρίνιο)
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2201/20-11-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: Ψ44Ο469Β7Θ-2Β2     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 13674

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2201/20-11-2019 τ. Γ΄
ΑΔΑ: 6Ω5Ω469Β7Θ-ΚΜ5     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 13675

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις  είναι στις    30  /  1   / 2020
  
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών                          e-mail: secretary@ece.upatras.gr,
και Τεχνολογίας Υπολογιστών                    Ιστότοπος: www.ece.upatras.gr,
                                                                    τηλ.: 2610- 2610 996420

Πολιτικών Μηχανικών                                e-mail: dept@civil.upatras.gr                                                                                        

                                                                   Ιστότοπος: www.civil.upatras.gr                          ...
                                                                   τηλ.: 2610- 2610 996500/ 996501/ 996502/ 996503

Διοίκησης Επιχειρήσεων                              e-mail: askepeta@upatras.gr
Αγροτικών Προϊόντων                                  Ιστότοπος:  www.deapt.upatras.gr
και Τροφίμων                                               τηλ.: 26410- 74121/74108/74109
(με έδρα το Αγρίνιο):

                                                                                                                                                       Η Πρύτανις

                                                                                                                                          ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ