«Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων συμμετεχόντων στη δράση Erasmus+ Κινητικότητα με σκοπό την Επιμόρφωση, ακαδ. Έτους 2019-2020»

Η Επιτροπή Erasmus+ του Ιδρύματος στην αριθμ 3/3-12-2019/2019-2020 συνεδρίασή της αποφάσισε ομόφωνα τη μοριοδότηση του προσωπικού, που σύμφωνα με την 1108/34808/15-10-2019 Προκήρυξη υπέβαλε αίτηση για συμμετοχή στη δράση Erasmus+Κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

1. Η μοριοδότηση όλων των συμμετεχόντων αναγράφεται αναλυτικά.

2. Οι συμμετέχοντες αναφέρονται με τον «κωδικό ID». Πρόκειται για τον κωδικό που λαμβάνουν οι υποψήφιοι στην πλατφόρμα Erasmus+ και αναγράφεται ευκρινώς κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική αίτηση.

3. Για την κατηγορία συμμετεχόντων «ΔΕΠ» επιλέγονται, τέσσερις υποψήφιοι  (4) υποψήφιοι. Για την τέταρτη θέση, έπειτα από ισοψηφία που προέκυψε, πραγματοποιήθηκε κλήρωση.

4. Για την κατηγορία ΕΔΙΠ/ΕΕΠ/ΕΤΕΠ επιλέγονται  τέσσερις (4) υποψήφιοι. Για την τέταρτη θέση, έπειτα από ισοψηφία που προέκυψε, πραγματοποιήθηκε κλήρωση.

5. Για την κατηγορία «Διοικητικοί Υπάλληλοι» επιλέγονται οι δώδεκα (12) υποψήφιοι που πληρούν όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σύμφωνα με την ανωτέρω προκήρυξη, και είχαν καταθέσει έως την ημέρα της συνεδρίασης τα γράμματα αποδοχής (acceptance letters) από τον φορέα που πρόκειται να μεταβούν.

Ακολουθούν οι πίνακες μοριοδότησης της αριθμ. 3/3-12-2019/2019-2020 συνεδρίασης.

Responsible: 
Γκέλυ Παυλοπούλου
Phone: 
2610996610