Προκήρυξη του Τμήματος Χημικών Μηχανικών για την εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Εισαγωγής είκοσι (20) υποψηφίων διδακτόρων

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (χειμερινό εξάμηνο), την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στη Χημική Μηχανική, είκοσι (20) Υποψήφιων Διδακτόρων.
Στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών γίνονται δεκτοί κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνουν δεκτοί ως Υ.Δ. και μη κάτοχοι Δ.Μ.Σ. ή μη κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι, Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως Υ.Δ. μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ..
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημε-δαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μια ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών προς επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του  πτυχίου ή του  διπλώματός τους προσκομίζεται πριν  από  την  ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι Υποψήφιοι Διδάκτορες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να ολοκληρώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων όπως περιγράφεται στα Άρθρα 10.3-10.5 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 2988/Β’/25.7.2018).
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 αίτηση εισαγωγής μέσω της δικτυακής πύλης: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm, και να καταχωρήσουν τα απαραίτητα στοιχεία τους ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται  στο εγχειρίδιο χρήσης εντός της προθεσμίας υποβολής, μαζί και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (το έντυπο μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος)
2. Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
4. Τρεις συστατικές επιστολές (το έντυπο μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος)
5. Αντίγραφο Διπλώματος/Πτυχίου/Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) (εφόσον υπάρχει)
6. Αναλυτική βαθμολογία
7. Γραπτή έκθεση όπου αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο υποψήφιος την εισαγωγή του στο Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος, αλλά και οι γενικότεροι στόχοι του (επιστημονικοί, επαγγελματικοί, κ.λπ.).
Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος υπόμνημα με τα στοιχεία των υποψηφίων και την πρότασή της.
Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα ανακοινωθούν πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

Πληροφορίες: www.chemeng.upatras.gr
Γραμματεία Τμήματος Χημικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών
Καραθεοδωρή 1, Πανεπιστημιούπολη,
GR 265 04 Πατρα
Αρμόδια υπάλληλος: Χρυσούλα Πυλή τηλ: +30 2610969500, ή στα τηλ.: +30 2610969501-3,
Fax: +30 2610 969532, E-mail: phd-studies@chemeng.upatras.gr, secretary@chemeng.upatras.gr

Responsible: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Phone: 
2610969043