Ορθή επανάληψη Οριστικών Πινάκων κατάταξης της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019

Ορθή επάναληψη Οριστικών Πινάκων κατάταξης Προσληπτέων για τους Κωδικούς θέσης 101 (77 θέσεις), 102 (2 θέσεις), 103 (3 θέσεις), 104 (4 θέσεις), 105 (2 θέσεις) και 106 (2 θέσεις) αντίστοιχα, της Ανακοίνωσης υπ’ αριθμ, ΣΟΧ 1/2019 (αρ. πρωτ. 1401/17043/07-06-2019) για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν βάσει της υπ' αριθμ. 294/2020 Απόφασης του Α.Σ.Ε.Π..