Προκήρυξη κενής θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                              Πάτρα   8  /  7  / 2020

                                                                                                                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                                              ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                                        ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση μίας κενής θέσης Καθηγητή, της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Παθολογικός Τομέας Ι
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογία – Ενδοκρινολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1057/7-7-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 7-7-2020)
ΑΔΑ: 6Ρ8Ε469Β7Θ-ΥΟΖ       ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17032

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση  είναι στις     9   /   9  / 2020

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

Ιατρικής:     e-mail: secretary@med.upatras.gr 
                    Ιστότοπος: www.med.upatras.gr
                   τηλ.: 2610-969100/969101/969102/969103/969104/969106/969108/969114/969169

 

                                                                                                                                                                   Η Πρύτανις

 

                                                                                                                                                    ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ