Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

 

                                                                                                                             Πάτρα    23  /  7  / 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Χημείας, 2) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, 3) Θεατρικών Σπουδών, 4) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και 5) Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

  ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

Τομέας Οργανικής Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικών Προϊόντων

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1138/20-7-2020 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας 21-7-2020)

ΑΔΑ: ΩΜΘ0469Β7Θ-ΝΒ0                                                               ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17330

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μη καταστροφικός Έλεγχος Υλικών και Κατασκευών».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1138/20-7-2020 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας 21-7-2020)

ΑΔΑ: 6Ψ27469Β7Θ-Β3Χ                                                                 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17331

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και Δράμα».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1138/20-7-2020 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας 21-7-2020)

ΑΔΑ: 6ΖΜΜ469Β7Θ-8ΨΖ                                                              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17332

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Τομέας Γνωστικής και Διαφορικής Ανάλυσης

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διαπολιτισμικότητα και Ετερότητα στην Εκπαίδευση».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1138/20-7-2020 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας 21-7-2020)

ΑΔΑ: 6ΝΛ0469Β7Θ-ΑΘΙ                                                                 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17343

 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία - Παπυρολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1138/20-7-2020 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας 21-7-2020)

ΑΔΑ: ΩΔ19469Β7Θ-73Α                                                                  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17335

 

 Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις  είναι στις    24  /  9   / 2020

 Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

 Χημείας:                                         e-mail: Secretary@chemistry.upatras.gr

                                                       Ιστότοπος: www.chem.upatras.gr

                                                      τηλ.: 2610- 996012/ 997101/ 996009

 

Μηχανολόγων και                             e-mail: secretar@mech.upatras.gr

Αεροναυπηγών Μηχανικών:              Ιστότοπος: www.mead.upatras.gr

                                                         2610 969400/ 969402/969403/969404

 

Θεατρικών Σπουδών:                      e-mail: theatrical-studies@upatras.gr

                                                        Ιστότοπος: www.theaterst.upatras.gr  

                                                        τηλ.: 2610- 962906/ 962907/ 962908

 

 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης                   e-mail: graecedu@upatras.gr

και της Αγωγής στην                                            Ιστότοπος: www.ecedu.upatras.gr  

Προσχολική Ηλικία:                                            τηλ.: 2610 969306/ 969307/ 969308/ 969309/ 969310/ 999828

           

Φιλολογίας:                                                       e-mail: philsec@upatras.gr

                                                                         Ιστότοπος: www.philology.upatras.gr

                                                                        τηλ.: 2610 -996234/ 969759/ 969757

                                                                                                                                                                         

                     Η Πρύτανις  

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ E. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ