ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ »

  2.108,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

   Προσφορές δεκτές  μέχρι και την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

   στο κεντρικό πρωτόκολλο