Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών με τίτλο ¨Το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και η πρόσληψή του¨ για το ακαδημαίκό έτος 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στον πρώτο κύκλο σπουδών του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μaster), για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας επιλογής δέκα (10) μεταπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πεδίο των Θεατρικών Σπουδών με τίτλο «Το Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και η πρόσληψή του», το οποίο έχει ιδρυθεί με το Φ.Ε.Κ. 1575/8-5-2018 τ. Β΄.
Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων: Θεατρικών Σπουδών, Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Κλασικών Σπουδών, Φιλοσοφίας, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικών-Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών όπως επίσης και των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας. Επίσης μπορούν να γίνουν δεκτοί απόφοιτοι αντίστοιχων τμημάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Οι παραπάνω απόφοιτοι μπορεί να προέρχονται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή από αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής, καθώς και από αντίστοιχα Τμήματα των ΤΕΙ, εφόσον υπάρχουν τέτοια.
1. Οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων πρέπει να γνωρίζουν μία τουλάχιστον διεθνή ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική). Η γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται με κατάθεση σχετικού τίτλου (Proficiency, DALF ή Supérieur III ή Sorbonne II, Kleines Sprachdiplom ή Mittelstufe Deutsch προκειμένου για αγγλική, γαλλική, ή γερμανική, αντίστοιχα, κ.λπ.) ή, εάν δεν υπάρχει, με γραπτή εξέταση κατά γλώσσα (μετάφραση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου) για να διαπιστωθεί ο ευχερής χειρισμός της βιβλιογραφίας, την οποία διενεργεί επιτροπή οριζόμενη από τη Συνέλευση του Τμήματος. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική. Η επάρκεια της ελληνομάθειας πιστοποιείται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.
2. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.
3. Οι γραπτές εξετάσεις διενεργούνται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου από τριμελή επιτροπή που ορίζεται από τη Συνέλευση. Προηγείται η εξέταση στην ξένη γλώσσα, η επιτυχία στην οποία αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω διαδικασία. Η ύλη των εξετάσεων καθορίζεται από τη Συνέλευση και ανακοινώνεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες νωρίτερα, δηλαδή το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.
4. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν προς τη Γραμματεία του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών το αργότερο μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2020 τα εξής δικαιολογητικά:
— Αίτηση εισαγωγής: μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 
                            https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#
— Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
— Αντίγραφο πτυχίου,
— Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
— Τίτλους ξένων γλωσσών (εφόσον υπάρχουν),
— Αποδεικτικά ερευνητικού ή συγγραφικού έργου (εφόσον υπάρχουν),
— Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
Τίτλοι σπουδών από ξένα ΑΕΙ πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
5. Για την επιλογή των φοιτητών συνεκτιμώνται τα εξής στοιχεία:
(α) η γραπτή εξέταση (40%),
(β) η προφορική συνέντευξη (30%),
(γ) ο γενικός βαθμός πτυχίου (10%),
(δ) η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το Μ.Δ.Ε. (10%),
(ε) τυχόν ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα (10%).
Οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν στις γραπτές εξετάσεις βαθμό τουλάχιστον πέντε (5) της δεκαδικής κλίμακας, έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν σε προφορική συνέντευξη, με την ολοκλήρωση της οποίας θα διαμορφωθεί, ύστερα από συμψηφισμό, η τελική βαθμολογία τους.
Σχετικές πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 2610/962908 και 2610/962906, fax: 2610/969.366, e-mail: theatrical-studies@upatras.gr, ή να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα: http://www.theaterst.upatras.gr

Responsible: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Phone: 
2610969043