Προκήρυξη του Τμήματος Νοσηλευτικής για την εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

 

 

 

Πρόσκληση για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών

 

Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών προσκαλεί υποψήφιους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Νοσηλευτικής τα παρακάτω δικαιολογητικά με την εξής χρονική αλληλουχία: τα δικαιολογητικά 1-10 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου ενώ το προσχέδιο (σημείο 11) μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2020.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, με βάση την πρόσκληση ενδιαφέροντος.

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.

4. Μεταπτυχιακή Διπλωματική (σε ηλεκτρονική μορφή - CD).

5. Πιστοποιητικό-Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών.

6. Αναγνώριση ισοτιμίας των τίτλων σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού).

7. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (για υποψηφίους που δεν είναι απόφοιτοι αγγλόφωνων ιδρυμάτων).

8. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

9. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Α΄ βαθμίδας, αναπληρωτών ή επίκουρων καθηγητών, λεκτόρων ΑΕΙ ή εργοδοτών σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική (η κλειστή συστατική επιστολή θα πρέπει να κατατεθεί στην Γραμματεία). Το περιεχόμενο των επιστολών θεωρείται εμπιστευτικό.

10. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο πιστεύει ο υποψήφιος ότι μπορεί να συνδράμει στην ουσιαστική αξιολόγηση της αίτησης του, όπως ενδεικτικά δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες που έχει εκπονήσει.

11. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα (στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα ερευνητικά δεδομένα και οι προτεραιότητες).

 

Για τους/τις πτυχιούχους/διπλωματούχους Πανεπιστημίων της αλλοδαπής που δεν διαθέτουν την πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ, απαιτείται αντίγραφο της αίτησης που έχουν καταθέσει στην υπηρεσία (με αριθμό πρωτοκόλλου) και μια υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναφέρουν ότι θα προσκομίσουν την πράξη αναγνώρισης μόλις αυτή εκδοθεί.

 

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοιτητών/τριών του διδακτορικού προγράμματος είναι τα εξής:

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) στις Επιστήμες Υγείας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής

β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή κατοχή αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στις Επιστήμες Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.4485/17.

γ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2).

 

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την αξιολόγηση των αιτήσεων, τις προϋποθέσεις αποδοχής, τους όρους και υποχρεώσεις των υποψήφιων διδακτόρων, τις διαδικασίες επίβλεψης και εκπόνησης διδακτορικής διατριβής καθώς και τις πρόσθετες υποχρεώσεις αυτών (όπως  παραδοτέα, χρονικά όρια ολοκλήρωσης των διατριβών) κ.α., παρακαλώ συμβουλευτείτε το ΦΕΚ έγκρισης του κανονισμού ΔΔ του Τμήματος (ΦΕΚ 2825/τ.Β’/13-07-2020).  

 

Σχετικά με την ταχυδρομική αποστολή φακέλων:

Δεκτοί γίνονται οι φάκελοι με την αίτηση και τα δικαιολογητικά οι οποίοι αποστέλλονται ταχυδρομικά και έχουν σφραγίδα αποστολής από το ταχυδρομείο σύμφωνα με τις παραπάνω ημερομηνίες. Σας παρακαλούμε πολύ, όπως φροντίσετε για την έγκαιρη αποστολή του ολοκληρωμένου φακέλου σας.

 

Διεύθυνση αποστολής:

Γραμματεία Τμήματος Νοσηλευτικής

(για Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικού)

Τμήμα Νοσηλευτικής

Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας

Πανεπιστήμιο Πατρών

Νικολάου Γύζη 4 & Θεοτοκόπουλου

26334, Πάτρα

 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την κα Μπακογιάννη Μαρία, Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Νοσηλευτικής, τηλ: 2610 962831, e-mail: nursingsecr@upatras.gr   και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://nurs.upatras.gr/index.php/el/spoudes/didaktorikes-spoudes.html

Responsible: 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
Phone: 
2610969043