ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Η/Ζ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ »

   8.940,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

   Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την 27/8/2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

   στο κεντρικό πρωτόκολλο