Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

                                                                                                                                                                 Πάτρα   4  /  9  / 2020

                                                                                                               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                                            ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                                      ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 2) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, 3) Πολιτικών Μηχανικών, 4) Χημικών Μηχανικών, 5) Ιατρικής, 6) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και 7) Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1326/29-8-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 29-8-2020)
ΑΔΑ: 6ΟΨ3469Β7Θ-ΒΔΑ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17679
 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας Εφαρμοσμένης Μηχανικής, Τεχνολογίας Υλικών και Εμβιομηχανικής
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών με έμφαση στην Αστοχία Μεταλλικών Κατασκευών λόγω Διάβρωσης».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1326/29-8-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 29-8-2020)
ΑΔΑ: 6Ω77469Β7Θ-Λ0Β     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17680

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής και Υδραυλικής Μηχανικής
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωδαισία με έμφαση στις εφαρμογές Πολιτικού Μηχανικού».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1326/29-8-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 29-8-2020)
ΑΔΑ: Ψ4Κ7469Β7Θ-Υ3Δ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17681

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τομέας Β΄ Χημικής Τεχνολογίας και Εφαρμοσμένης Φυσικοχημείας
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χημικές Διεργασίες».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1326/29-8-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 29-8-2020)
ΑΔΑ: ΨΓΒΕ469Β7Θ-09Κ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17685

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΊΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Χειρουργικός Τομέας
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Οφθαλμολογία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1326/29-8-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 29-8-2020)
ΑΔΑ: 6ΛΒΡ469Β7Θ-ΟΒΜ   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17687

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Ανάλυσης
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση της πολυγλωσσικής εκπαίδευσης».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1326/29-8-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 29-8-2020)
ΑΔΑ: Ψ4ΙΣ469Β7Θ-ΛΗΨ    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17689

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική Φιλοσοφία».
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1326/29-8-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 29-8-2020)
ΑΔΑ: 6ΒΓΠ469Β7Θ-ΨΟΡ     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 17691

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις  είναι στις      5   /   11   / 2020

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών                                        e-mail: archisec@upatras.gr
                                                                                 Ιστότοπος: www.arch.upatras.gr
                                                                                 τηλ.: 2610-969354/969913/ 997553/962891

Μηχανολόγων και                                                    e-mail: secretar@mech.upatras.gr
Αεροναυπηγών Μηχανικών                                     Ιστότοπος: www.mead.upatras.gr
                                                                                 2610 969400/ 969402/969403/969404

Πολιτικών Μηχανικών                                             e-mail: dept@civil.upatras.gr                                                                                          

                                                                                Ιστότοπος: www.civil.upatras.gr                          ...
                                                                                τηλ.: 2610- 2610 996500/ 996501/ 996502/ 996503

Χημικών Μηχανικών                                               e-mail: secretary@chemeng.upatras.gr,
                                                                               Ιστότοπος: www.chemeng.upatras.gr, 
                                                                               τηλ.: 2610 969500 / 2610 969501 / 2610 969502 / 2610 969503

Ιατρικής                                                                 e-mail: secretary@med.upatras.gr 
                                                                               Ιστότοπος: www.med.upatras.gr
                                                                               τηλ.: 2610-969100/969101/969102/969103/969104/969106/969108/969114/969169

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης                     e-mail: graecedu@upatras.gr
και της Αγωγής στην                                             Ιστότοπος: www.ecedu.upatras.gr  
Προσχολική Ηλικία                                                τηλ.: 2610 969306/ 969307/ 969308/ 969309/ 969310/ 999828

Φιλοσοφίας                                                            e-mail: philosophy@upatras.gr
                                                                               Ιστότοπος:www.philosophy.upatras.gr    
                                                                               τηλ.:2610-997817/997818/997819

                                                                                                                                                                       Ο Πρύτανης

                                                                                                                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ