ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»

   2.666,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

   Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την   Πέμπτη 1 /10/2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

   στο κεντρικό πρωτόκολλο