ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

                                                                                                                                                                                                                             Πάτρα  28  / 9  / 2020

                                                                                                                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                                                                                    ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                                                ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, 2) Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής και 3) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ»,
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1445/17-9-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 21-9-2020)
ΑΔΑ: ΨΛΗΚ469Β7Θ-ΓΥΤ                                         ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18022

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ»
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1445/17-9-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 21-9-2020)
ΑΔΑ: 6ΨΑΠ469Β7Θ-16Φ                            ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18023

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1467/21-9-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 21-9-2020)
ΑΔΑ: Ω1Χ5469Β7Θ-Α9Φ                                  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18026

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1445/17-9-2020 τ. Γ΄
(ημερομηνία κυκλοφορίας 21-9-2020)
ΑΔΑ: 9ΒΩ8469Β7Θ-Λ20                                            ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ 18024

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις  είναι η    29  / 11  / 2020

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των Τμημάτων και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής:
e-mail: cropscisecr@upatras.gr
Ιστότοπος: www.cropscience.upatras.gr 
τηλ.: 263105-8346/  58244

Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής:
e-mail: baesecr@upatras.gr  
Ιστότοπος: www.bioagren.upatras.gr 
τηλ.: 26310 - 58413

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων:
e-mail: foodscsecr@upatras.gr
Ιστότοπος: www.foodscitech.upatras.gr 
τηλ.: 26410 - 74130 / 74131 / 74231
                                                                                                                                                                                                    Ο Πρύτανης
                                

                                                                                                                                                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ