ERASMUS+ Προκήρυξη για την κινητικότητα Προσωπικού με σκοπό τη Διδασκαλία ακαδ.έτους 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ 2020-2021 η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματός μας (μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) να διδάξει σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό με το οποίο υπάρχει ενεργή διμερής συμφωνία (Inter-Institutional Agreement).

Το έκτακτο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος (κατηγορίες: «Ακαδημαϊκών Υποτρόφων», διδασκόντων στο πλαίσιο της πράξης «απόκτησης ακαδημαϊκής εμπειρίας», διδασκόντων με το «Π.Δ. 407») έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στη συγκεκριμένη δράση του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, με τις παρακάτω προϋποθέσεις*:
1. Να υπάρχει ενεργή σύμβαση των ενδιαφερομένων με το Πανεπιστήμιο Πατρών τόσο την περίοδο υποβολής των αιτήσεων όσο και για το χρονικό διάστημα που επιθυμούν να μεταβούν για διδασκαλία στο εξωτερικό.
2. Να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, στο οποίο διδάσκει ο/η ενδιαφερόμενος/η.
3. Εφόσον επιλεγούν, απαιτείται η άδεια απουσίας από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, για το χρονικό διάστημα της διδασκαλίας.

Σημείωση Ι: Τα μέλη ΔΕΠ που έχουν ανακηρυχτεί ομότιμοι καθηγητές, δύνανται να συμμετέχουν στη δράση, εφόσον το εξάμηνο που έχουν επιλέξει να μετακινηθούν έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο  Τμήμα τους. Στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητη η σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά την  υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα Ε+.
Σημείωση ΙΙ: Τα μέλη  ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, εφόσον επιλεγούν μαζί με την άδεια μετακίνησης τους θα πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση/πρακτικό ανάθεσης διδακτικού έργου.

*(απόφαση Επιτροπής Erasmus+ συνεδρ. αριθ. 3/2017-2018/23.10.2017)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Σύμφωνα με τη χρηματοδότηση που έχουμε λάβει το τρέχον ακαδημαϊκό έτος η συγκεκριμένη δράση θα αφορά στην κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για έξι (6) ημέρες, τέσσερις (4) ημέρες διδασκαλίας & δύο (2) ημέρες ταξιδίου, (ο συνολικός αριθμός ημερών αποζημίωσης θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αιτήσεων) και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας. Το ελάχιστο παραμονής στο Ίδρυμα Υποδοχής είναι 2 διαδοχικές ημέρες διδασκαλίας. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει τη δυνατότητα υποβολής μιας (1) αίτησης φυσικής κινητικότητας.
Η οργάνωση της κινητικότητας θα είναι εφικτή από αρχές Απριλίου 2021 και θα πρέπει να έχει λάβει χώρα το αργότερο έως και 31/10/2021.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ: Το διδακτικό προσωπικό που μετακινείται για διδασκαλία λαμβάνει ένα ποσό επιχορήγησης ως συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδίου και στις δαπάνες διαβίωσης.

Δαπάνες ταξιδίου: Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του συμμετέχοντα και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4).

Δαπάνες διαβίωσης: Η επιχορήγηση των ατομικών δαπανών καλύπτει και τις ημέρες μετακίνησης, εφόσον αυτές δεν συμπίπτουν με τις ημέρες δραστηριότητας. (επισυναπτόμενο 1)

• Η α’ δόση (80%) της επιχορήγησης καταβάλλεται πριν την αναχώρησή σας.
• Η β’ δόση (20%) της επιχορήγησης θα κατατεθεί εφόσον ο δικαιούχος υποβάλει εντός ενός μήνα από την επιστροφή του τα δικαιολογητικά επιστροφής.
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - Staff Mobility agreement for teaching :Το διδακτικό προσωπικό θα πρέπει να έχει συμφωνήσει και να έχει υπογράψει τη Συμφωνία Κινητικότητας για Διδασκαλία - Staff Mobility agreement for teaching (επισυναπτόμενο 2)
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ: Η μοριοδότηση των υποψηφίων πραγματοποιείται σύμφωνα με κριτήρια (επισυναπτόμενο 3).

Δεδομένης της ευμεταβλητότητας των συνθηκών λόγω Covid-19, κατά την οργάνωση του ταξιδίου τους οι μετακινούμενοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τους τα παρακάτω:
1. Να βρίσκονται σε επαφή με την πρεσβεία της Ελλάδας στη χώρα υποδοχής.
2. Να είναι ενημερωμένοι για τα ταξιδιωτικά πρωτόκολλα, που ισχύουν στη χώρα υποδοχής.

 

Η πανδημία έχει δημιουργήσει αναπόφευκτα νέες συνθήκες και για το Erasmus+. Κατά συνέπεια, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη δυνατότητα πραγματοποίησης εικονικής κινητικότητας από την Ελλάδα (virtual mobility), εφόσον οι εξελίξεις δεν επιτρέψουν τη φυσική κινητικότητα στο εξωτερικό.

Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες είναι σημαντικό να γνωρίζουν τα εξής:
-η εικονική κινητικότητα δεν επιχορηγείται
-οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πραγματοποίηση εικονικής κινητικότητας στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων μέσω email στο llp.outgoing@upatras.gr και στη συνέχεια θα λάβουν από πλευράς μας τις σχετικές οδηγίες και τα απαραίτητα έγγραφα.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Erasmus+: https://erasmus.upatras.gr/

(καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 31/03/2021).

Responsible: 
κα Γκέλυ Παυλοπούλου
Phone: 
2610 996610