Επαναληπτική Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού» για την κάλυψη των αναγκών των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2020

36_21_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ

36_21_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ