ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Νοσηλευτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’).

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εντεταλμένων Διδασκόντων ,Τμήματος Νοσηλευτικής με ΑΔΑ -9ΤΚ6469Β7Θ-ΞΩ3