Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια οικοδομικών μικροϋλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρ’ων – Ε’ Φάση”, αριθ. Διακήρυξης 10/21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ