Ανάρτηση εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π., καθώς και του αναπληρωτή του, στην Κοσμητεία της ΣΑΚΕ

Ανάρτηση εκλογικών καταλόγων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π., καθώς και του αναπληρωτή του, στην Κοσμητεία της ΣΑΚΕ

ΕΤΕΠ ΣΑΚΕ.signed (1)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΕΤΕΠ ΣΑΚΕ.signed