ΝΕΑ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας σύμβασης – συμφωνητικού Ιδιωτικού Δικαίου για την ανάθεση έργου ως κάτωθι: Μία θέση ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ– Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών για τη Διεύθυνση Συντήρησης Λειτουργίας και Εκτέλεσης έργων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας σύμβασης – συμφωνητικού Ιδιωτικού Δικαίου για την ανάθεση έργου ως κάτωθι : Μία θέση ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών για τη Διεύθυνση Συντήρησης Λειτουργίας και Εκτέλεσης Έργων

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι : «Μία θέση ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – Ειδικότητας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών για τη Διεύθυνση Συντήρησης Λειτουργίας και Εκτέλεσης Έργων». Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα (πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, τίτλοι σπουδών και βεβαιώσεις για την απόδειξη εμπειρίας) στο γραφείο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών, Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, 1ος όροφος, μέχρι την 3/9/2021. Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο www.unico.upatras.gr.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.doc

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αλέξανδρος Κατσαούνης
Καθηγητής Τμ. Χημικών Μηχανικών
Πανεπιστημίου Πατρών