Όργανο Διενέργειας των εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. καθώς και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Όργανο Διενέργειας των εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. καθώς και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης  Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών

6ΜΣΥ469Β7Θ-ΩΒ4 Ορισμός Ο.Δ.Ε. για την αναδειξη εκπροσώπου ΕΔΙΠ – ΣΕΑΥ