Ορισμός διαχειριστή και ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π.  και του αναπληρωτού του στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Ορισμός διαχειριστή και ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π.  και του αναπληρωτού του στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

πρακτικό Ο.Δ.Ε. – Ορισμός Διαχειριστή και ανακήρυξη υποψηφίων ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία