Ορισμός διαχειριστή και ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π.  και του αναπληρωτού του στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Ορισμός διαχειριστή της   εκλογικής διαδικασίας και  ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π.  και του αναπληρωτού του στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

ΕΔΙΠ – Ορισμός διαχειριστή και  ανακήρυξη υποψηφίων