Ορισμός Ο.Δ.Ε. για την ανάδειξη εκπροσώπου μέλους Ε.Τ.Ε.Π. καθώς και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής

ΡΒ81469Β7Θ-ΣΕΨ