ΟΡΙΣΜΟΣ Ο.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΨΦ4Φ469Β7Θ-5ΜΨ