Ορισμός Ο.Δ.Ε. για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. καθώς και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Ορισμός του Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. καθώς και του αναπληρωτή του                                                   στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

ΑΔΑ Ψ32Ρ469Β7Θ-7ΝΦ ορισμός ΟΔΕ (ΕΤΕΠ)