Ορθή Επανάληψη: Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής στο πλαίσιο της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Άνω των Ορίων για την «Προμήθεια σεισμολογικού και γεωφυσικού εξοπλισμού, εργαστηρίου σεισμολογίας Πανεπιστημίου Πατρών» (Αρ. Διακήρυξης 9/21)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ_9.21 (1)