Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπου των Μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστήμων του Πανεπιστημίου Πατρών – Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του αναπληρωτή του, που θα συμμετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με θητεία ετήσια που άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2024 και λήγει την 31η Αυγούστου 2025.

Ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών την 19.06.2024, ημέρα Τετάρτη και για το χρονικό διάστημα από τις 09:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. Εάν η διαδικασία αποβεί άγονη επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι στις 20.06.2024 την ίδια ώρα με τον ίδιο τρόπο.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους με αίτηση υπογεγραμμένη από τους ίδιους, προς τον Προέδρο του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών, από την ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ έως και τις 31.05.2024 και ώρα 23:59 (κατόπιν παράτασης της αρχικής προθεσμίας υποβολής αιτήσεων η οποία ήταν 22 Μαΐου 2024), αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον ιδρυματικό.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ_ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2024-2025_ΠΑΡΑΤΑΣΗ_Ψ22Ι469Β7Θ-ΥΔΙ