Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών – ΑΔΑ: 9ΚΛ9469Β7Θ-1ΘΞ

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών – ΑΔΑ: 9ΚΛ9469Β7Θ-1ΘΞ

Δήλωση Υποψηφιότητας