Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου των Τμημάτων α. Νοσηλευτικής και β. Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών με θητεία από 01.09.2023 έως 31.8.2025

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου των Τμημάτων α. Νοσηλευτικής και β. Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών με θητεία από 01.09.2023 έως 31.8.2025

 Προκήρυξη ΑΔΑ: ΨΖ7Θ469Β7Θ-Ο7Λ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ