Προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 2) Βιολογίας, 3) Φιλοσοφίας και 4) Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα   21  /  6  /  2024

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση κενών θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 2) Βιολογίας, 3) Φιλοσοφίας και 4) Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1780/19.6.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 19.6.2024)

ΑΔΑ: ΨΛ91469Β7Θ-5ΣΓ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή:                ΑΡΡ: 41548

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία:   ΑΡΡ: 41550

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιοτεχνολογία»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1782/19.6.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 19.6.2024)

ΑΔΑ:Ψ8ΑΡ469Β7Θ-93Μ                                           ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 41549

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Μία κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Φιλοσοφία»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1782/19.6.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 19.6.2024)

ΑΔΑ: 697Γ469Β7Θ-ΦΤΟ                                           ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 41551

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μία κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο και Δράμα»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1782/19.6.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 19.6.2024)

ΑΔΑ:62ΚΙ469Β7Θ-5ΞΦ                                              ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 41553

 

 

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις  22  /  8  /  2024

 

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών                                     e-mail: archisec@upatras.gr

                                                                             Ιστότοπος: www.arch.upatras.gr

                                                                              τηλ.: 2610 997553, 969913, 962891,969354

 

 Βιολογίας:                                                               e-mail: grambio@upatras.gr

                                                                               Ιστότοπος:  www.biology.upatras.gr

                                                                               τηλ.: 2610- 969201-205

 

Φιλοσοφίας                                                                e-mail: philosophy@upatras.gr

                                                                                  Ιστότοπος: www.philosophy.upatras.gr

                                                                                  τηλ.: 2610 997817-819

 

 Θεατρικών Σπουδών                                                   e-mail: theatricalstudies@upatras.gr

                                                                                      Ιστότοπος: http://www.theaterst.upatras.gr

                                                                                      τηλ.: 2610 962925

 

       Ο Πρύτανης

 

    ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ