ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΕΠ ΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα,  23/03/2023

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Προκηρύσσει

Την πλήρωση μίας κενής θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Μηχανουργικού Κέντρου της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Μία (1) κενή θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) κατηγορίας ΤΕ, εισαγωγικής βαθμίδας Δ’ με πεντετή θητεία, στο γνωστικό αντικείμενο «Μηχανουργική Τεχνολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 745/20.03.2023 τ. Γ΄

ΑΔΑ:      6ΞΞ3469Β7Θ-84Χ                           

 Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: secretary@engineering.upatras.gr  είτε ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη, ΤΚ 26504 Ρίο Αχαΐα.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2610 969684 ή  2610969639

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανωτέρω θέση  είναι η   22  / 04  / 2023

 Ο Πρύτανης

 ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ