Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων 1) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 2) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, 3) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, 4) Φυσικοθεραπείας, 5) Επιστήμης των Υλικών και 6) Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πάτρα    28    /  7   / 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων 1) Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 2) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, 3) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, 4) Φυσικοθεραπείας, 5) Επιστήμης των Υλικών και 6) Ιατρικής  του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βασικές Αρχές Δικαίου με έμφαση στις Εργασιακές Σχέσεις Επιχειρήσεων και Οργανισμών»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1305/2.6.2022 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 2.6.2022)

ΑΔΑ: 6ΨΣΝ469Β7Θ-Ε05                           ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 28745

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά Συστήματα με έμφαση στην αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1305/2.6.2022 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 2.6.2022)

ΑΔΑ: 6Ρ1Π469Β7Θ-ΜΘΚ                           ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 28746

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων με έμφαση στις Πολυδιάστατες Εφαρμογές».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1305/2.6.2022 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 2.6.2022)

ΑΔΑ: 6ΡΟ2469Β7Θ-Δ9Σ                          ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 28748

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση Αιτιοπαθογένειας Αθλητικών Κακώσεων».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1305/2.6.2022 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 2.6.2022)

ΑΔΑ: 61ΡΖ469Β7Θ-Ι6Ν                          ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 28749

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επιστήμη των Υλικών στη νανοφωτονική και εφαρμογές».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1339/7.6.2022 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 8.6.2022)

ΑΔΑ: ΨΕΨΑ469Β7Θ-9Η0                           ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 28753

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Εντατική Παρακολούθηση».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1339/7.6.2022 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 8.6.2022)

ΑΔΑ: Ψ6ΧΤ469Β7Θ-ΝΔΥ                          ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 28751

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις    29   /   9   /   2022

 

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

 

 

 

Διοικητικής Επιστήμης                                                        e-mail: deptsecr@upatras.gr

και Τεχνολογίας                                                            Ιστότοπος: http://www.dept.upatras.gr

                                                                                      τηλ.: 2610 962866-870

 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών                                           e-mail: secretary@ece.upatras.gr

και Τεχνολογίας Υπολογιστών                                      Ιστότοπος: http://www.ece.upatras.gr

                                                                                      τηλ.: 2610 996492

 

Μηχανικών Ηλεκτρονικών                                        e-mail: secretary@ceid.upatras.gr

Υπολογιστών και Πληροφορικής                             Ιστότοπος: www.ceid.upatras.gr

                                                                               τηλ.: 2610 996939-40-41

 

Φυσικοθεραπείας                                                   e-mail: physiosecr@upatras.gr

                                                                           Ιστότοπος: http://www.physio.upatras.gr

                                                                            τηλ.: 26910 61270, 61150, 62850

 

Επιστήμης των Υλικών                                       e-mail: mscisecr@upatras.gr

                                                                           Ιστότοπος: http://www.matersci.upatras.gr

                                                                            τηλ.: 2610 996300-305

 

Ιατρικής                                                      e-mail: secretary@med.upatras.gr

                                                                  Ιστότοπος: www.med.upatras.gr

                                                                    τηλ.: 2610 969100-8

 Ο Πρύτανης

 ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ