Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και 2) Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα    8  /  10  /  2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και  2) Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για Μηχανικούς με έμφαση στην Υπολογιστική Ρευστοδυναμική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2395/6.10.2021 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 7.10.2021)

ΑΔΑ: 6Γ1Ο469Β7Θ-ΣΘΥ                             ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 24091

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Δυναμική Αναγνώριση και Διάγνωση Πολύπλοκων Στοχαστικών Μηχανολογικών Συστημάτων».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2395/6.10.2021 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 7.10.2021)

ΑΔΑ: Ψ7ΩΡ469Β7Θ-ΜΗΤ                                  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 24092

 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παθολογική Ανατομική».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 2395/6.10.2021 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 7.10.2021)

ΑΔΑ: Ω517469Β7Θ-1ΧΖ                                   ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 24096

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις     9  /  12  /  2021

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

 

Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών                  e-mail: secretar@mech.upatras.gr

                                                                                           Ιστότοπος: www.mead.upatras.gr

                                                                                           τηλ.: 2610 969401

 Ιατρικής                                                                          e-mail: secretary@med.upatras.gr

                                                                                        Ιστότοπος: www.med.upatras.gr

                                                                                        τηλ.: 2610 969100-8

 

  Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ