Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα    11  /  1  /  2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων Καθηγητών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Τομέας Υγείας Παιδιού

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική – Παιδιατρική Πνευμονολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 3221/30.12.2021 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 31.12.2021)

ΑΔΑ:      9Β4Ο469Β7Θ-Ν47                                          ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 25493

 

 Χειρουργικός Τομέας

Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική – Γυναικολογία».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 3221/30.12.2021 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 31.12.2021)

ΑΔΑ:      ΨΒΔ9469Β7Θ-0ΒΤ                                        ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 25492

 

 Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις    12  /  3 /  2022

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

 

 

Ιατρικής                                    e-mail: secretary@med.upatras.gr

                                                Ιστότοπος: www.med.upatras.gr

                                                τηλ.: 2610 969100-8

 

 

 

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ  Ι.  ΜΠΟΥΡΑΣ