Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Ιατρικής και 2) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα   19 /  6  /  2024

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Ιατρικής και 2) Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών

 

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Αγγειοχειρουργική»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1633/5.6.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 6.6.2024)

ΑΔΑ: Ψ6ΩΠ469Β7Θ-ΚΛΟ                                  ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 41481

 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Μία θέση μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Διαπολιτισμικότητα και Ετερότητα στην Εκπαίδευση»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1752/17.6.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 18.6.2024)

ΑΔΑ: Ψ1ΞΚ469Β7Θ-ΥΣΞ                                     ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 41482

 

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις   20  /  8  /  2024

 

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

 

Ιατρικής                                                            e-mail: secretary@med.upatras.gr

                                                                        Ιστότοπος: www.med.upatras.gr

                                                                        τηλ.: 2610 969100-8

 

Επιστημών της Εκπαίδευσης και της              e-mail: graecedu@upatras.gr

Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία                    Ιστότοπος: www.ecedu.upatras.gr

                                                                     τηλ.: 2610 969310

 

 

Ο Πρύτανης

                                

 ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ